Aktuálna situácia na moste Ružín

O aktuálnej situácii pri riešení havarijného stavu na moste cez Ružín a doteraz prijatých opatreniach na zmiernenie dôsledkov uzavretia mosta informovali na tlačovej besede v 4. januára 2017 riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát, riaditeľ Správy ciest KSK Zoltán Bartoš a prednosta Okresného úradu Košice Jozef Lazár.

Most cez vodnú nádrž Ružín na ceste II/547 medzi Košickou Belou a Veľkým Folkmárom je uzavretý od soboty 24. decembra 2016. Do doby začatia rekonštrukčných prác je cez most možný prechod pre peších na vlastnú zodpovednosť. Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK), ako správca komunikácií II. a III. triedy a mostov na území kraja, robí opatrenia na zmiernenie následkov krízového stavu, ktorý vznikol po uzavretí mosta.

Most Ružín bol pravidelne udržiavaný, v zmysle platných technických predpisov boli vykonávané bežné a hlavné prehliadky. Pri hlavnej prehliadke v novembri 2015 bol konštatovaný zhoršený stavebnotechnický stav a most zaradený do stupňa 5 – zlý stav (zo sedemstupňového ohodnotenia). Navrhnuté boli doplňujúce činnosti - diagnostika mosta, prepočet zaťažiteľnosti mosta vzhľadom na zistenú deformáciu mosta v strede rozpätia. Okamžitá príprava podkladov.

Časový priebeh nasledujúcich prác:
- február 2016 stavebno-statický prieskum mosta
- marec 2016 zahájená diagnostika železobetónovej konštrukcie mosta
- júl 2016 zníženie rýchlosti na 30 km/h a obmedzení prejazdu nákladných vozidiel nad 12,5 t.
- september 2016 - písomné upozornenie na dodržiavanie obmedzenia prejazdu vozidiel nad 12,5 t obciam Opátka, Košická Belá, Folkmar so žiadosťou o tlmočenie upozornenia podnikateľským subjektom v ich katastrálnom území. Upozornenie dostali aj Mestské lesy Košice. Hmotnostné obmedzenie na moste sa nedodržovalo.
- 23. novembra 2016 - na základe výzvy referenta mostov SC KSK Ing. Antona Koľveka boli pri miestnej obhliadke za účasti autorizovaného statika Ing. Jozefa Kurimského zistené nové poruchy (pravidelné trhliny krytu vozovky v miestach spojov prefabrikátov nosnej konštrukcie).
- 28. novembra 2016 – odborné zameranie priehybu nosnej konštrukcie pre potvrdenie havarijnej situácie mosta Ružín – osadené geodetické body.
- 6. decembra 2016 - mimoriadne pracovné rokovanie v súvislosti s mimoriadnou prehliadkou mosta za účasti kompetentných zástupcov orgánov a organizácií štátnej správy
- čiastočná uzávierka mosta pre nákladnú dopravu od 7. decembra 2016, prejazd osobných vozidiel za prijatia podmienok stanovených statikom do 23. decembra 2016
- 9. decembra 2016 – zisťovanie možnosti využitia pontónového mostu ako náhradnej prepravnej trasy na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR u štátneho radcu odboru krízového riadenia Ing. Šišku. Týmto zariadením disponuje Ministerstvo obrany SR.
- 12. decembra 2016 – prednosta Okresného úradu Košice vyhlásil mimoriadnu situáciu

Poruchy zaťažiteľnosti mosta boli zistené koncom roku 2015. Správa ciest ich neschovávala, netajila, ale po ich zistení okamžite riešila a zabezpečovala podklady na zistenie príčiny porúch. Na základe výsledkov hlavnej prehliadky bol doporučený stavebno-technický prieskum mosta.

Stavebno-technický prieskum mosta sa skladal z podrobného zisťovania viacerých ukazovateľov:
• geodetické zameranie mosta vrátane brehov pod mostom a blízkeho okolia
• podrobné inžinierske zameranie stavebnej konštrukcie a zvlášť podrobné inžinierske zameranie statických nosných prvkov, vrátane očíslovania prefabrikátov
• geodetické zameranie zvislosti pilierov, možné poklesnutie, podmytie pilierov
• zistenie degradácie pilierov vplyvom dlhodobého pôsobenia vody
• polohové zistenie kotviacich nosných prvkov
• zistenie stavu oceľovej nosnej konštrukcie vo vnútri mostných nosníkov a zistenie funkčnosti interakcie oceľovej konštrukcie so železobetónom.

Diagnostika železobetónových konštrukcií mosta
• odobratie vzoriek betónu a zistenie súčasných pevnostných charakteristík
• odobratie vzoriek betónu na posúdenie možnej degradácie (karbonatácie betónu)
• geodetické zameranie trvalých deformácií nosných prvkov
• získanie pružných prevádzkových deformácií
• meranie pružných deformácii presnými prístrojmi v spolupráci s vedeckými inštitúciami.

Výsledky stavebno-technického prieskumu mosta

Na základe sledovania vertikálnych posunov mostnej konštrukcie pre jedno nákladné vozidlo na prepravu dreva s celkovou hmotnosťou 30 – 40 t bolo zistené kmitanie o hodnote 10 mm.
Pri viacerých vozidlách sa toto kmitanie podstatne zvýši.
Zo statického zaťaženia vychádza dopravné zaťaženie 30 kN/m, čo zodpovedá hodnote 3 t/m.
Priehyb od vlastnej tiaže a stáleho zaťaženia je 266 mm, priehyb od dopravy je 90 mm, výsledný priehyb je 356 mm. Limitný priehyb je 77 mm.
Z výsledkov meraní možno konštatovať neprípustný priehyb vnútorných konzol mostovky (päťnásobne prekročenie).
Zo zistených nadmerných priehybov možno konštatovať, že v ťahaných zónach dochádza k plastickým deformáciám káblov.
Na základe celkového posúdenia vzhľadu, výsledkov karbonatizačných zmien a uskutočnených chemických skúšok je možné konštatovať najmenšiu pevnosť betónu v miestach najväčšieho ohybového momentu – nad podporou.
Čo sa týka stanovených koncentrácií chloridov je zrejmá skutočnosť, že betón bol exponovaný priesakom z používaných posypových solí resp. aj dlhodobým vplyvom vlhkosti.
Súčasťou stavebno-technického prieskumu bol predbežný statický posudok z apríla 2016.

Na základe výsledkov stavebno-technického prieskumu a statického posúdenia odborne spôsobilou osobou, Správa ciest KSK na moste znížila rýchlosť na 30 km/h a obmedzila prechod nákladných vozidiel nad 12,5 t. Tieto opatrenia 1. júla 2016 odsúhlasilo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Košice – okolie, Okresný dopravný inšpektorát. Dňa 4. augusta 2016 Okresný úrad Košice – okolie, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií určil dočasné dopravné značenie.

Prijatými opatreniami Správa ciest KSK netajila, že stavebnotechnický stav mosta je veľmi zlý. Avšak pri dodržiavaní prijatých opatrení bol jeho stav udržateľný do doby prijatia náhradných opatrení a prípravy úplnej rekonštrukcie mosta.

Napriek prijatým opatreniam a písomným upozorneniam lesným spoločenstvám a dotknutým obciam, vrátane obce Opátka, cez most naďalej premávali ťažké nákladné vozidlá. Prepravovali hlavne drevnú hmotu (aj z obce Opátka smerom na Lodinu), zaťaženie takýchto vozidiel sa odhaduje až do 50 ton. Všeobecné nerešpektovanie prijatých opatrení SC KSK viedlo v krátkom čase k ďalším vizuálne zisteným poruchám na mostovke. Tieto poruchy boli následne potvrdené meraním.

Správca mosta neutajoval tieto skutočností. Okamžite prijal opatrenia, ktoré sú tu uvedené a zdokladovateľné. Vzniknutú situáciu riešil správca zvolaním krízového štábu 9. decembra 2016. Zúčastnili sa na ňom všetky strany dotknuté touto udalosťou.

Následne 12. decembra 2016 bolo zvolané mimoriadne stretnutie a vyhlásená mimoriadna situácia pre územie Košického kraja. V záujme bezpečnosti cestnej premávky, ochrany života a cestujúcej verejnosti boli prijaté opatrenia súvisiace so zmiernením dopadu úplnej uzávery mosta na obyvateľstvo.

Na miernenie následkov mimoriadnej situácie boli prijaté opatrenia

1. Predĺžiť čiastočnú uzáveru mosta; zriadiť stálu 24 hodinovú službu na oboch stranách mosta, zabezpečiť prejazdnosť jedného osobného motorového vozidla a zamedziť prejazd nákladných vozidiel nad 3,5 tony do termínu odsúhlaseného statikom 23. decembra 2016.
SC KSK zabezpečila počas čiastočnej uzávery mosta prejazd jedného motorového vozidla pri dodržaní potrebných bezpečnostných opatrení.

2. Zabezpečiť zahájenie prác na úprave účelovej lesnej komunikácie medzi Opátkou a Zlatníkom pri Košickej Belej, ktorá bude zabezpečovať nevyhnutné spojenie pre obyvateľov obce Opátka
Lesná účelová cesta v dĺžke 4,0 km je upravená. Trasa má slúžiť na zmiernenie dôsledkov hlavne pre obec Opátka. Je to účelová komunikácia, vodič musí rátať s tým, že ide po ceste, ktorá nemá parametre. Trasa je zabezpečovaná dopravno bezpečnostnými prvkami, prejazdnosť udržiava SC KSK. Cesta je využívaná na vlastné riziko.

3. Na výpomoc pri preprave osôb z obce Opátka zabezpečiť nákup vhodného motorového vozidla minimálne pre 9 osôb s možnosťou použitia na účelovej lesnej cestu Opátka – Košická Belá,
Aktuálne prebieha proces verejného obstarania 9-miestneho vozidla formou elektronického trhoviska. Po ukončení procesu (v 2. týždni 2017) sa bude vozidlo využívať na zmiernenie dôsledkov havarijného stavu v obci Opátka.

4. Bezodkladne zabezpečiť opravu krytu vozovky na obchádzkovej trase pre osobné vozidlá medzi obcou Obišovce a okresnou hranicou Košice okolie – Prešov, ktorá pokračuje cez Ruské Pekľany, Sedlice do Margecian.
Správa ciest KSK zabezpečila opravu krytu vozovky v dĺžke 2,9 km. Tento úsek bude počas úplnej uzávery mosta súčasťou obchádzkovej trasy pre osobné motorové vozidlá.

Vyjadrenie statika k stavu mosta

Dňa 23. novembra 2016 na základe výzvy referenta mostov SC KSK Ing. Antona Koľveka boli pri miestnej obhliadke za účasti autorizovaného statika Ing. Jozefa Kurimského zistené nové poruchy konštrukcie mosta, ktoré vznikli dôsledkom zmeny statického pôsobenia celej nosnej konštrukcie mosta. Išlo o pravidelné trhliny krytu vozovky v miestach spojov prefabrikátov nosnej konštrukcie. Vzniknuté trhliny naznačujú, že konštrukcia stráca pôvodnú únosnosť a prechádza pod pôsobenie síl, na ktoré nebola staticky vystužená.
Nedovolené deformácie mosta vyvolané mnohoročnými cyklickými zaťaženiami spôsobili vznik plastických deformácií nosných káblov a nadmernému priehybu nosnej konštrukcie.
Z uvedeného dôvodu sa nosná konštrukcia mosta stáva staticky nespoľahlivou a prestáva bezpečne plniť svoju nosnú funkciu.
Vzhľadom na nerešpektovanie obmedzení zaťažiteľnosti mosta došlo k vážnemu poškodeniu výstuže nosnej konštrukcie mosta, v dôsledku čoho bolo nutné bezodkladne prijať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti dopravy na moste.

Obchádzkové trasy pre osobnú dopravu

Obchádzková trasa Margecany – Sedlice – Ruske Pekľany - Obišovce – Košice je k dispozícii pre osobné motorové vozidla. Rekonštrukcia úseku na území Košického kraja pri Obišovciach bola dokončená 16. decembra. Dĺžka uvedenej obchádzkovej trasy je 49,5 km. Pôvodná trasa cez most Ružín – Jahodná – Košice je 38,6 km, obchádzka je dlhšia o 10,9 km. Trasa cez Obišovce a Lemešany po diaľnici D1 do Košíc je 50,9 km, číže oproti pôvodnej trase je dlhšia o 12,3 km.

Prehľad dĺžky obchádzok pre osobné motorové vozidlá:
Trasa Margecany - Košická Belá – Jahodná - Košice 38,6 km
Trasa Margecany – Klenov - Obišovce - Družstevná pri Hornáde - Košice 49,5 km (rozdiel oproti ceste cez Košickú Belú +10,9 km)
Trasa Margecany – Klenov – Obišovce - diaľnica D1 - Košice 50,9 km (rozdiel oproti ceste cez Košickú Belú +12,3 km)

Informácie

Všetky aktuálne informácie sú zverejňované na stránke Košického samosprávneho kraja www.vucke.sk v časti Doprava – Most Ružín

Informácie o autobusových spojoch sú aktualizované na stránkach dopravcu www.eurobus.sk aj najpoužívanejšou vyhľadávači www.cp.sk

Rozsah dopravných služieb, časové polohy jednotlivých spojov a konkrétne riešenia dopravných potrieb cestujúcej verejnosti budú naďalej aktuálne posudzované v spolupráci s dopravcom a starostami jednotlivých obcí.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.01.2017 12:00
Upravené: 03.12.2021 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001