O udržiavanie ciest na Slovensku by sa mala starať jedna dopravná autorita

V Košickom kraji by bolo potrebné vzhľadom na potreby dopravnej infraštruktúry realizovať na cestách II. a III. triedy investičné projekty s odhadovanými nákladmi zhruba 97 miliónov eur. Vyplýva to zo Stratégie trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest druhej a tretej triedy, ktoré na júnovom rokovaní schválilo krajské zastupiteľstvo.

Ako konštatoval predseda KSK Zdenko Trebuľa, pri súčasnom spôsobe financovania vyšších územných celkov neexistuje perspektíva trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest. Je to celoslovenský problém, ktorý majú vo všetkých ôsmich krajoch. Riešením nie je neustále úverové zaťažovanie kraja na potrebné investície. „Ja osobne vidím riešenie vo vytvorení jednej dopravnej autority z hľadiska udržiavania ciest. Považujem za logické, aby sa postupom času vrátili tieto veci k jednému subjektu, ktorý by zabezpečoval v logike veci aj diaľnice, aj rýchlostné cesty, cesty prvej triedy, aj cesty druhej a tretej triedy," povedal po rokovaní zastupiteľstva Zdenko Trebuľa.

Ak na projekty navrhované v Stratégii nebude mať Košický samosprávny kraj dostatok vlastných financií alebo budú finančné potreby projektov prevyšovať rámec prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), bude musieť siahnuť po pôžičke alebo dotácii, aby pokryl financovanie investícií. Táto možnosť sa v súčasnosti javí ako nevyhnutná a pri pohľade na ostatné možnosti získania finančných prostriedkov ako najvýhodnejšia.

V rámci Regionálneho operačného programu bola v roku 2015 vypracovaná Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji, ktorá spolu s ďalšími siedmimi sektorovými stratégiami tvorí prílohu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK 2016 – 2022. Skupina dodávateľov VÚD- DAQE zložená zo subjektov a DAQE Slovakia s.r.o. ukončila spracovanie stratégie k 30. 9. 2015.

Stratégia bude slúžiť, ako jeden z kľúčových podkladov pre spracovanie Plánu udržateľnej mobility. Plán udržateľnej mobility (PUM) je vykonávací dokument, ktorý na základe jestvujúcich plánovacích dokumentov určí dlhodobé dopravné zámery samospráv, s cieľom optimálneho rozvoja dopravy v prospech verejnosti a životného prostredia. V programovom období 2014 - 2020 je spracovanie PUM podmienkou oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov z Integrovaného operačného programu pre oblasť dopravy, prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch.

Výber a popis projektov výstavby, rekonštrukcií, opráv a údržby uvedených v stratégii vychádzal zo Strategického plánu rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy na úrovni regiónov (Masterplánu) spracovaného Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Projekty uvedené v stratégii nie sú viazané na konkrétne zdroje financovania, ani na operačný program v konkrétnom programovom období. Ide o popis potrieb kraja v oblasti cestnej infraštruktúry.

Stratégia už v súčasnosti slúži ako jeden z dôležitých podkladov pri príprave projektov rekonštrukcií ciest zo zdrojov Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 – 2020 a tiež pri príprave financovania infraštruktúry Košického samosprávneho kraja zo zdrojov Európskej investičnej banky v r. 2016 - 2018. Nie všetky projekty zo stratégie však spĺňajú prísne multikriteriálne hodnotenia Integrovaného regionálneho operačného programu a najmä jeho finančnú alokáciu pre KSK.

Stratégia sa skladá z troch častí: 1. analytická časť, 2. príprava stratégie – dopravná infraštruktúra, 3. príprava stratégie – finančná časť a plán aktualizácie.

Analytická časť obsahuje analýzu cestnej dopravnej infraštruktúry v pôsobnosti KSK, analýzu súčasného stavu správy a údržby ciest II. a III. triedy, analýzu dopravy a prepravy v KSK a prognózu vývoja. Časť dopravná infraštruktúra obsahuje rámec pre stanovenie priorít projektov v oblasti cestného hospodárstva s prihliadnutím na výsledky analýz- najmä stavu infraštruktúry a jej dôležitosti z hľadiska prepravy osôb a tovarov v kraji . Finančná časť popisuje dostupné zdroje financovania, alokácie finančných prostriedkov pre obdobie 2014 – 2020, popisuje finančné potreby a stanovuje plán aktualizácie.

KSK je vlastníkom 558 kilometrov ciest druhej triedy a 1377 kilometrov ciest tretej triedy, okrem toho vlastní 655 mostných objektov. Celková dĺžka cestných komunikácií v kraji je 2382 kilometrov, pričom dĺžka diaľnic a rýchlostných ciest predstavuje len necelé dve percentá. Cesty prvej triedy sú v dĺžke okolo 14 percent.

Na tomto mieste nájdete celú Stratégiu trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.06.2016 16:00
Upravené: 24.11.2021 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001