Odborníci odporúčajú spracovať dopravný generel Východného Slovenska

Konferencia Doprava v regióne Východné Slovensko zadefinovala spoločný postup pri riešení problémov dopravy, integrovaných dopravných systémov, cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Zabezpečiť udržateľný integrovaný dopravný systém na území miest Košice, Prešov a na území regiónu Východné Slovensko v zmysle strategických cieľov Európskej únie a Slovenska s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a skupiny JASPERS, je odporúčanie účastníkov konferencie, ktorá sa konala 24. a 25. júna v Košiciach. Závery z konferencie ponúknu odborní garanti regionálnym poslancom, obom východoslovenským mestám Košiciam a Prešovu, ako aj rezortu dopravy.

„Účastníci konferencie odporúčajú spracovať územný generel regiónu Východné Slovensko, vrátane komplexnej statickej dopravy. Podporili realizáciu výstavby diaľnice a rýchlostných ciest v regióne Východného Slovenska podľa schválených investičných zámerov, vybudovanie cestnej a koľajovej infraštruktúry pre efektívnu dopravnú obsluhu regiónu a tiež odporúčajú pokračovať v obnove osobných vlakov a električiek pre regionálnu a mestskú dopravu,“ hovorí Ladislav Olexa, vedúci odboru dopravy Košického samosprávneho kraja a odborný garant konferencie.

Spolu s ďalšími odbornými garantmi konferencie prof. Ing. Jozefom Gnapom, PhD. zo Žilinskej univerzity v Žiline, doc. Ing. Brigitou Salaiovou , CSc. a doc. Ing. Jánom Mandulom, CSc. z Technickej univerzity upozorňujú, že je nevyhnutné zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb verenej dopravy, zlepšovať informovanosť, bezpečnosť a kultúru cestovania v regionálnej železničnej a autobusovej doprave a tiež podporovať aktivity letiska Košice s ďalším rozvojom leteckej dopravy do európskych krajín s cieľom hospodárskeho rastu regiónu.

Na konferencii odzneli aj tézy presadzujúce zmenu legislatívy v zákone o výbere mýta s cieľom dosiahnuť oslobodenie vozidiel správcov ciest a autobusov vykonávajúcich služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave od platenia mýta.

Účastníci konferencie hovorili aj o koordinácii aktivít vzdelávacích a odborných inštitúcií pri zavedení problematiky logistiky osobnej dopravy a integrovaných dopravných systémov do školských výchovno-vzdelávacích programov stredných škôl a študijných programov vysokých škôl.

Keďže cyklistická doprava má byť súčasťou mobility regiónu Východné Slovensko, je nevyhnutné riešiť mobilitu miest a regiónov s medzinárodným napojením na cyklotrasu EuroVelo 11 v prepojení na regionálne a lokálne cyklotrasy.

Na konferencii, na ktorej sa zúčastnilo 200 odborníkov, odznelo 50 prednášok. Verejnosti sú k dispozícii v zborníku a na internetovej stránke KSK v sekcii Kompetencie/Doprava. Vybrané príspevky uverejnila vo svojom vedecko-odbornom časopise aj Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

Odborní garanti vzhľadom na aktuálnosť a význam problematiky odporúčajú pripraviť nasledujúcu konferenciu v júni 2017 so zameraním na integrované dopravné systémy Slovenska.

Autor/zdroj: Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.06.2015 09:30
Upravené: 22.11.2021 14:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001