Projekt BICY identifikoval v kraji 1307 km cyklotrás

Zmapovanie cyklotrás na území Košického kraja je jedným z výsledkov medzinárodného projektu Bicy – Cities and Regions of Bicycles, ktorý bol realizovaný v rámci operačného programu Stredná Európa. Jeho cieľom bolo analyzovať a zmapovať situáciu v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky v kraji, zvýšiť povedomie o nej a podporiť jej rozvoj. Na projekte boli realizované aktivity v hodnote 118 430 eur, KSK sa podieľal na spolufinancovaní 15 percentami. Výstupy jednotlivých partnerov boli použité na vypracovanie výstupov na európskej úrovni.

Prieskum mobility, ktorý sa v úvode projektu robil v troch mestách (Košice, Michalovce a Spišská Nová Ves) na vzorke 1500 respondentov ukázal využívanie bicykla v každodennom živote. Bicykel, ako druh dopravy, najviac využívajú obyvatelia Michaloviec (6,1 percenta), v dvoch ďalších mestách to boli 3 percentá. V priemere obyvatelia využívajú najviac mestskú hromadnú dopravu, chôdzu, individuálnu automobilovú dopravu a na štvrtom mieste bicykel.

Na území kraja bolo mapovaním identifikovaných 58 cyklotrás v dĺžke 1307 km. Z tohto počtu až 11 cyklotrás v dĺžke 198,6 km nebolo riadne zaevidovaných v zoznamoch Slovenského cykloklubu, čo má za následok, že informácie o ich existencii nie sú k dispozícii v centrálnych propagačných materiáloch a mapových podkladoch k cyklotrasám.

„Pri mapovaní sme vychádzali z podkladov Slovenského cykloklubu, ktorý má k dispozícií evidenciu zlegalizovaných cyklotrás v SR. Medzi 58 identifikovanými boli aj také, ktoré nie sú evidované, ale máme o nich vedomosť a v teréne sú riadne vyznačené. Taká je napr. známa cyklistická trasa Hornád, ktorú vybudoval Mikroregión Hornád v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko,“ vysvetľuje Adriana Šebešová z referátu cestovného ruchu Úradu KSK. Legalizácia takýchto cyklotrás je jedným z praktických výstupov, ktoré projekt prinesie. „Mapovaním sme získali aj údaje o stave cyklotrás, požiadavky na ich údržbu a návrhy na vybudovanie nových. Zistili sme aj nedostatky poskytovateľov služieb v oblasti cykloturistiky. Všetky zozbierané údaje nám poslúžia ako východisko pre ďalšie aktivity.“

Projekt BICY podporí rozvoj cykloturistiky aj preznačením cyklotrás a zabezpečením technickej dokumentácie pre nové cyklotrasy a cyklochodníky. V rámci projektu vznikol návrh strategického dokumentu, ktorý navrhuje opatrenia v troch základných rovinách: cyklodoprava, cykloturistika a partnerstvo. Bude upravený v zmysle Národnej stratégie rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v SR, ktorá bola schválená v parlamente v máji tohto roku. Okrem toho pribudlo 5 propagačných materiálov s tipmi na cykloturistiku v Košickom kraji a dotlač cyklosprievodcov po gotickej a vínnej ceste.

„Vlani bolo z projektu BICY podporené preznačenie 420 km cyklotrás na území kraja. Našim zámerom bolo v spolupráci so správcami jednotlivých cyklotrás vymeniť poškodené smerové značky a obnoviť maľované značenie,“ hovorí Adriana Šebešová. V budúcnosti pri značkovaní pomôžu aj noví značkári, ktorí boli vyškolení v rámci projektu v spolupráci so Slovenským cykloklubom. Preukaz cykloznačkára získalo po záverečných testoch 25 absolventov. Školenie odštartovalo systematickú prípravu a výchovu kvalifikovaných ľudí a budovanie jednotného informačného systému na cyklotrasách v kraji.

Z projektu boli podľa požiadaviek aktérov z regiónu a ich možností podporené tri typy technickej dokumentácie. Vznikla zjednodušená technická dokumentácia na legalizáciu desiatich cyklotrás v dĺžke 126 km. Sedem z nich je na Spiši, po jednej v okresoch Trebišov, Rožňava a Michalovce. Výstupy už majú žiadatelia, aby mohli začať legalizačný proces. Technická dokumentácia na cyklochodník v Michalovciach určuje prepojenie železničnej stanice a centra mesta. Bola spracovaná na žiadosť Mestského úradu Michalovce. Tretím dokumentom je Štúdia uskutočniteľnosti cyklotrasy EuroVelo 11 na území KSK, ktorej cieľom bolo vytypovať vhodné vedenie trasy našim krajom podľa medzinárodných podmienok. Cieľom EuroVelo je poprepájať Európu cyklotrasami. Projekt v roku 1995 začala realizovať Európska cyklistická federácia a je veľkou príležitosťou na posilnenie cestovného ruchu. Plánovaných je 12 transeurópskych cyklotrás v celkovej dĺžke 66 tisíc km. V súčasnosti je zrealizovaných 45 000 km. Cez KSK má viesť EuroVelo 11, ktorá by mala spojiť Nórsko s Gréckom.

„Popri všetkých zrealizovaných aktivitách a získaných údajoch je výrazným prínosom nadviazanie veľmi dobrej komunikácie s aktérmi, ktorí sa tejto problematike venujú v regióne. S našimi partnermi budeme aj naďalej vyvíjať aktivity, či už v získavaní prostriedkov na ďalšie investície, alebo pri zvyšovaní povedomia o tomto druhu cestovného ruchu,“ dodáva Adriana Šebešová.

Projekt Bicy – Cities and Regions of Bicycles bol realizovaný v rámci operačného programu Stredná Európa. Hlavným partnerom bola talianska provincia Ferrara, ďalších desať je zo siedmich krajín Európy. Projekt sa realizoval od februára 2010 do apríla 2013. Odborné aktivity zabezpečoval referát cestovného ruchu, externý manažment Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Všetky výstupy projektu sú uvedené na stránke www.bicy.it a na stránke www.vucke.sk v časti Cestovný ruch - cykloturistika http://web.vucke.sk/sk/samosprava/cinnosti/cestovny-ruch/cykloturistika.html

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 06.06.2013 13:30
Upravené: 09.12.2021 17:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001