Konferencia o doprave ponúkla riešenia aj na celonárodnej úrovni

Poukázať na súčasný stav dopravy, pomenovať trendy ďalšieho vývoja a najmä nájsť riešenia pre užívateľsky a environmentálne lepšiu dopravnú infraštruktúru v Košiciach, Košickom samosprávnom kraji (KSK), ale aj na území celého regiónu východného Slovenska, bolo cieľom medzinárodnej odbornej konferencie, ktorá sa 25. a 26. júna konala v Košiciach. V týchto dňoch spracovala skupina odborných garantov súbor záverov a odporúčaní, ktorý ponúknu voleným predstaviteľom mestského a regionálneho parlamentu, ale aj kompetentným orgánom na celoslovenskej úrovni.

Odborné podujatie s takmer 200 účastníkmi, na ktorom odznelo 46 príspevkov, sa konalo s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR, Magistrátu mesta Košice, Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach. Za pomoci partnerov a sponzorov ho pripravil Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice.

„Pri spracovaní záverov sme si uvedomili vážnosť a aktuálnosť riešenej problematiky. Nielen preto, že sa nám podarilo v regióne po takmer desiatich rokoch oživiť záujem odborníkov o dopravu a cestovný ruch, ale najmä preto, že sme dokázali ponúknuť významný príspevok k spracovaniu celoštátneho Master plánu dopravy na roky 2014 – 2020,“ konštatoval predseda prípravného výboru konferencie a vedúci Odboru dopravy Úradu KSK Ladislav Olexa. Ako dodal, teší ho, že spoločne s odbornými garantmi Brigitou Salaiovou a Jánom Mandulom z Technickej univerzity v Košiciach z prezentovaných príspevkov mohli spracovať odporúčania pre všetky druhy dopravy od koľajovej, cestnej, leteckej, cyklistickej či vodnej, až po oblasť integrovaných dopravných systémov, logistiky a cestovného ruchu.

Predseda KSK Zdenko Trebuľa ocenil množstvo námetov, tém a praktických riešení, ktoré konferencia priniesla. Za najdôležitejší výstup z konferencie považuje najmä návrhy týkajúce sa ciest 2. a 3. triedy. „V spolupráci s ostatnými krajmi odporúčame dosiahnuť legislatívne zmeny smerujúce k posilneniu financovania a ochrany regionálnych ciest. Cieľom je obmedziť tranzitnú nákladnú dopravu na regionálnych cestách, upraviť prerozdelenie daní, zvýšiť príjmy KSK ako aj majetkovoprávne usporiadať pozemky pod cestami zo strany štátu,“ uvádza sa v záveroch konferencie. Predseda KSK v tejto súvislosti pripomenul, že v súčasnosti regionálna samospráva nie je schopná starať sa o tieto cesty systematicky a adekvátne. „My ich dokážeme iba ako-tak udržiavať pri živote. Potrebujeme riešenia, ktoré nám z hľadiska priechodnosti a pohybu ťažkej a nákladnej dopravy nebudú do budúcnosti tieto cesty ničiť a hlavne skvalitnia život obyvateľom v tranzitných obciach a mestách,“ uviedol Zdenko Trebuľa. Zdôraznil, že aj na základe odborných odporúčaní bude s ďalšími predsedami VÚC presadzovať zmenu kritérií na prerozdeľovanie prostriedkov z výberu daní za motorové vozidlá.

Z pohľadu košickej regionálnej samosprávy patrí medzi dôležité závery aj podpora vybudovania siete terminálov integrovanej osobnej dopravy, čím sa vytvorí vzorový model koordinácie železničnej a autobusovej dopravy na celoslovenskej úrovni. Tento cieľ KSK nachádza odozvu aj v nastavení Master plánu na roky 2014 – 2020, ktorý kladie dôraz na verejnú osobnú dopravu a trvalo udržateľné projekty. „V súčasnosti ukončujeme projektovú prípravu terminálu integrovanej osobnej prepravy v Moldave nad Bodvou, pričom do konca roka by mal byť známy aj zhotoviteľ stavby. Rozbehli sme už aj projektovú prípravu terminálu v Trebišove a Michalovciach a spracúvame podklady pre terminál v Spišskej Novej Vsi a v Krompachoch,“ spresnil vedúci Odboru dopravy Úradu KSK Ladislav Olexa.

Odborníci pri rozvoji dopravného systému zdôraznili aj nutnosť vytvárať podmienky pre efektívne využitie možností Východného funkčného regiónu. Znamená to výzvu na intenzívnejšiu spoluprácu Košického a Prešovského samosprávneho kraja v tejto oblasti. Oba vyššie územné celky sú navzájom prepojené silnými prepravnými väzbami, preto je spoločný prístup ideálnym riešením nielen z hľadiska existujúcej infraštruktúry. Podľa odborníkov: „Cieľom je vytvoriť podmienky pre skvalitnenie služieb verejnej osobnej dopravy vo Východnom funkčnom regióne na báze výstavby Integrovaného dopravného systému“.

Na konferencii bola významná pozornosť venovaná aj aktuálnym zmenám v cyklistickej doprave. Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR bola schválená uznesením vlády č. 223 zo dňa 7. mája 2013. Do roku 2020 by mala priniesť zvýšenie podielu cyklodopravy v mestách na 10 percent z celkového podielu prepravy. Zo stratégie aj pre regionálnu samosprávu vyplýva cieľ uznať cyklistickú dopravu za rovnocenný druh dopravy. Okrem iného to znamená budovanie siete cyklotrás v mestách, obciach a vo voľnej krajine. KSK má v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky spracovaný osobitný strategický dokument.

Medzi závermi je tiež odporúčanie týkajúce sa mestskej hromadnej dopravy v Košiciach. Počíta so zapojením Dopravného podniku mesta Košice do Integrovaného dopravného systému. Mohlo by to priniesť nielen zníženie nákladov a zvýšenie výnosov pre dopravcov, ale najmä vyššiu atraktivitu pre cestujúcich vďaka jednoduchšiemu a rýchlejšiemu „jednodokladovému“ cestovaniu.

Závery konferencie Budúcnosť dopravy v meste Košice a Košickom kraji

Autor/zdroj: vh, zb
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.07.2013 12:24
Upravené: 11.11.2021 14:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001