Cesty rekonštruované z eurofondov

Košický samosprávny kraj začne v tomto roku rekonštruovať z eurofondov niektoré úseky ciest II. triedy, ktoré má vo svojom vlastníctve. V roku 2017 došlo k podpisu zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov na štyri schválené projekty, ktoré sú v súčasnosti v procese verejného obstarávania na zhotoviteľov stavby.

Finančná podpora z EÚ bude poskytnutá z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktorý spolufinancuje projekty vo výške 85%. Poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.

Celkovo sa v rámci schválených projektov zrekonštruuje  takmer 39,3 km ciest v súhrnnej hodnote 17,075 mil. EUR s DPH.

Projekt č.1: ID – R009 II/555 Michalovce – Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec

Celkové oprávnené výdavky: 4 044 216,71 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 3 842 005,87 EUR
Vlastné zdroje: 202 210,84 EUR

Opis projektu:

Predmetom projektu je rekonštrukcia cestnej komunikácie  II/555, ktorá tvorí spojnicu medzi cestami I/19 v okrese Michalovce a I/79 v okrese Trebišov.

Cesta na mnohých miestach vykazuje deformácie, má nevyhovujúce bezpečnostné parametre, preto je navrhnutá obnova krytu vozovky. V úseku pri vodnom toku Latorica je na úseku viac ako 800 metrov nestabilné podložie cesty, čo spôsobuje priečne a pozdĺžne deformácie cesty. Most pri obci Stretava je v stavebnom stave VI, tzn. veľmi zlý. Je potrebná jeho kompletná rekonštrukcia. Z hľadiska verejnej osobnej dopravy na ceste absentujú plnohodnotné autobusové zastávkové pruhy. Do projektu je zahrnutá rekonštrukcia celkovo 14  autobusových zastávok. Absentujú aj bezpečné priechody pre chodcov, ktoré sú v súčasnosti bez osvetlenia a bezpečnostných prvkov. Cesta II/555 sa z hľadiska verejnej osobnej dopravy stala ešte významnejšou po zrušení železničného osobného dopravného spojenia na trati Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany. Verejná osobná doprava je v území zabezpečovaná výlučne autobusovou dopravou, ktorá okrem hlavných dopravných funkcií zaisťuje aj nadväznosť na železničnú dopravu v dopravných uzloch v Michalovciach a Pribeníku.      

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému prostredníctvom aktivity rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy.

Výsledok:

Výsledkom projektu bude celková dĺžka zrekonštruovanej cesty II. triedy – 8,758km. Podporí sa rast regionálnej mobility, pretože cesta tvorí jeden z hlavných napojovaniach bodov na  Industrial Park Michalovce. Zároveň sa významným spôsobom zlepší prístup obyvateľov južných okresov do centra Zemplína – Michaloviec.   

Projekt č.2:  ID - R010 II/582 Michalovce - Sobrance

Celkové oprávnené výdavky: 2 491 972,30 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 2 367 373,68 EUR
Vlastné zdroje: 124 598,62 EUR

Opis projektu:

Cesta II/582 spája okresné mesto Michalovce s obcami v oblasti významnej rekreačnej oblasti Zemplínska Šírava a okresne mestom Sobrance s okolitými obcami.

Asfaltobetónový kryt vozovky v niektorých častiach vykazuje značnú opotrebovanosť (výtlky a deformácie), chýba zvislé dopravné značenie, prípadne je potrebná jeho aktualizácia v zmysle platnej legislatívy. Vodorovné dopravné značenie je na niektorých miestach nezreteľné (na celom úseku označenie autobusových zastávok), v určitých prípadoch chýba alebo ho je z dôvodu zlepšenia bezpečnosti potrebné doplniť (priechody pre chodcov, križovatka ciest II/582 a III/3792 v staničení km 24,270). V niektorých častiach nie je oddelená pešia a motorová doprava a je potrebné dobudovať a rekonštruovať nevyhovujúce bezpečnostné prvky - zvodidlá. Priechody pre chodcov na vysoko frekventovaných častiach štvorprúdovej komunikácie pri Zemplínskej Šírave  je potrebné vybaviť osvetlením z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a ochrany chodcov. V časti Vinianka je cesta č. II/582 ohrozovaná prívalovými zrážkami, ktoré ju cez miestnu komunikáciu pravidelne zaplavujú, preto je potrebné upraviť odvodnenie. Taktiež je potrebné upraviť nevyhovujúcu kapacitu priepustu v obci Ruskovce, kde pri zvýšení prietoku potoka Lukavec dochádza pravidelne k zaplavovaniu cesty.  Autobusové zastávky sú situované v samostatných jazdných pruhoch, ale chýbajú samostatné nástupištia pre cestujúcich, ktoré je potrebné vybudovať alebo rekonštruovať.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému prostredníctvom aktivity rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy.

Výsledok:

Výsledkom projektu bude celková dĺžka zrekonštruovanej cesty II. triedy – 7,62 km. Výsledky projektu budú mať pozitívny dopad na bezpečnosť cestnej premávky, životné prostredie a zvýšia komfort domácich a zahraničných turistov, ktorí navštevujú rekreačnú oblasť Zemplínska Šírava. 

Projekt č.3:  ID – R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice - okolie - Spišské Vlachy

Celkové oprávnené výdavky: 6 618 774,50 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 6 287 835,77 EUR
Vlastné zdroje: 330 938,73

Opis projektu:

Cesta II/547 je spojnicou krajského mesta Košice s okresným mestom Spišská Nová Ves. Keďže v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves nie je ani 1 km diaľnic a rýchlostných ciest, žiadna cesta I. triedy, je celá cestná doprava, nákladná aj osobná, vedená len po cestách II. triedy. Verejná osobná doprava je na území zabezpečovaná najmä autobusovou dopravou, v integrácii so železničnou dopravou (spojnica autobusových liniek s vlakovými – významný dopravný uzol Margecany). Z dôvodu, že na území nejestvuje nadradená dopravná infraštruktúra a do mnohých obcí nevedie železničná trať, je cesta II/547 z hľadiska verejnej osobnej dopravy významnou. Na riešenom úseku komunikácie je poškodený kryt vozovky, s výtlkmi a deformáciami, priečnymi a pozdĺžne rozvetvenými trhlinami a lokálnymi sieťovými rozpadmi. Komunikácia v uvedených úsekoch vykazuje neúnosnú vozovku a nevyhovujúce vrchné konštrukčné vrstvy. Existujúce autobusové zastávky sú bez zastávkového pruhu a nástupíšť, v rozpore s príslušnými normami. Bezpečnostné zariadenia sú z pohľadu platných noriem a predpisov nedostatočné, v niektorých úsekoch chýbajú zvodidlá. Vzhľadom na neustály nárast cestnej dopravy čo do počtu prejazdov, ale aj zaťaženia, je potreba rekonštrukcie cesty II/547 nevyhnutná. Projekt zahŕňa rekonštrukciu vozovky, výstavbu zastávkových pruhov pre štyri autobusové zastávky vrátane osvetlenia prechodov pre chodcov a rekonštrukciu križovatky v meste Krompachy.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému prostredníctvom aktivity rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy.

Výsledok:

Výsledkom projektu bude celková dĺžka zrekonštruovanej cesty II. triedy – 10,478 km.

Realizáciou predmetnej stavby sa zlepší komfort účastníkov cestnej premávky na predmetnej komunikácii, skráti sa doba premávky na cestnej komunikácii, minimalizujú sa náklady na bežnú údržbu ciest, zníži sa hladina hluku, emisií od vozidiel, doplnením bezpečnostných zariadení sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Projekt č.4:  ID - R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou - Jasov - Košice

Celkové oprávnené výdavky: 3 913 111,51 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 3 717 455,58 EUR
Vlastné zdroje: 195 655,58 EUR

Opis projektu:

Úseky ciest II/550 a II/548, ktoré sú predmetom schváleného projektu, sa nachádzajú v okrese Košice - okolie. Vedú cez obce Jasov, Rudník, Nováčany, Hodkovce, Šemša a Malá Ida a zasahujú aj do katastrálneho územia Moldavy nad Bodvou a Debrade. Tvoria významné napojenie obcí na krajské mesto Košice s napojením na cestu I/16, ako aj na US Steel Košice a priemyselný park v Moldave nad Bodvou v pokračovaní na mesto Rožňava. V projekte je navrhnutá stabilizácia resp. zosilnenie krajníc, zosilnenie krytu vozovky, úprava odvodnení, rekonštrukcia priepustov, kompletná modernizácia dopravného značenia a doplnenie dopravných zariadení, osadenie bezpečnostných prvkov – zvodidiel, ako aj aplikácia moderných informačných systémov (meteostanica). Zároveň budú v celej dĺžke komunikácie osadené tzv. kilometrovníky, ktoré úplne absentujú a sú nevyhnutné z hľadiska priestorovej orientácie pri jazde na komunikácii a zlepšujú aj evidenciu výkonu zimnej a letnej údržby. Projekt rieši úpravu exponovaných zastávok v obciach Hatiny, Jasov, Rudník, Malá Ida s aplikáciou prvkov ochrany pre peších. Toho času sú zastávky v rozpore s príslušnými normami a dochádza ku kolíznym situáciám. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia troch mostných objektov v obciach Malá Ida, Šemša a Rudník a prestavbu križovatky ciest II/548 a III/3405 v Malej Ide.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému prostredníctvom aktivity rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy.

Výsledok:

Výsledkom projektu bude celková dĺžka zrekonštruovanej cesty II. triedy – 12,507 km. Po realizácii navrhnutých stavebných úprav dôjde k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zvýšeniu dopravného komfortu užívateľov komunikácie a k predĺženiu životnosti dotknutých stavebných objektov.

Autor/zdroj: Ing. Katarína Svistáková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 11.03.2019 14:00
Upravené: 06.12.2021 16:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001