Nórske fondy prispejú aj k príprave medzinárodného cyklistického koridoru EuroVelo11

Košický samosprávny kraj a jeho partneri začínajú realizovať projekt Bicyklom aj za hranice (CBC02/PSK-I/033). Projekt podporil Nórsky finančný mechanizmus 2009 -2014 v rámci Programu SK08 Cezhraničná spolupráca, schéma malých grantov. Celkové oprávnené výdavky všetkých partnerov sú 198 364 eur, projekt sa bude realizovať do apríla budúceho roka na území Košického a Prešovského kraja a Zakarpatskej Ukrajiny.

Na úvodnej konferencii na Úrade KSK sa v utorok 14. júna stretli zástupcovia Košického samosprávneho kraja, ktorý je žiadateľom a prijímateľom finančnej pomoci so zástupcami projektových partnerov. Tými sú Agentúra pre udržateľný rozvoj Karpatského regiónu FORZA (Partner č. 1), Združenie obcí Hornej Torysy (Partner č. 2), Mesto Veľký Šariš (Partner č. 3), Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (Partner č. 4), Regionálne združenie obcí Hornád (Partner č. 5) a Kyjevské združenie cyklistov (Partner č. 6).

Zámerom projektu je budovanie kapacít a lepšia koordinácia plánovaných aktivít v oblasti cyklistickej dopravy a cykloturistiky prostredníctvom spolupráce s inými aktérmi nielen v rámci svojho regiónu ale aj so susednými regiónmi. Hlavný dôraz sa kladie na diaľkové cykloturistické trasy, primárne na trasu EuroVelo 11.

Projekt má tri špecifické ciele. Prvým je zabezpečiť koordinovanú prípravu koncepčných dokumentov a technických dokumentácií na vybrané úseky cyklotrás na diaľkových cykloturistických trasách. Druhým cieľom je zlepšiť zručnosti miestnych aktérov v oblasti plánovania a realizácie cyklotrás. Pomôcť by nám v tom mali dva odborné semináre. Tretím cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach cyklistickej dopravy a cykloturistiky v cieľových regiónoch. Prezentovať sa pri tom budú realizované aktivity, napríklad promo cyklojazdy po budúcej trase EuroVelo 11 v Košickom aj Prešovskom kraji.

„V rámci projektu bude KSK najmä ďalej rozpracovávať kostrovú sieť cyklistických trás v Košickom kraji, ktorej koridory boli navrhnuté v uplynulom roku. Ďalej budeme organizovať jeden odborný seminár na vzdelávanie, spracovanie technických dokumentácií na vybrané úseky trasy EuroVelo 11 a Zemplínskej cyklomagistrály a promo cyklojazdu po budúcej trase EuroVelo 11 v KSK aj PSK,“ hovorí koordinátorka projektu Adriana Šebešová a krajská cyklokoordinátorka KSK. „Naši cezhraniční partneri z Ukrajiny sa zamerajú hlavne na tvorbu plánovacích dokumentov a odporúčaní pre tvorbu legislatívy v tejto oblasti. Partneri z Prešovského kraja budú riešiť najmä technické dokumentácie na trasu EuroVelo 11, vzdelávanie a propagáciu cezhraničných cykloturistický trás.“

Rozpočet projektu:
Celkové oprávnené                            maximálne
výdavky projektu:           198 364 €    spolufinancovanie             26 785 €

Celkové oprávnené                           spolufinancovanie
výdavky prijímateľa KSK   76 740 €    15 %,                        max. 11 511 €

Celkové oprávnené                           spolufinancovanie
výdavky partnera 1          32 384 €    10 %                          max.  3 238 €

Celkové oprávnené                           spolufinancovanie   
výdavky partnera 2          20 200 €    15 %                         max.   3 030 €

Celkové oprávnené                           spolufinancovanie
výdavky partnera 3          14 500 €    15 %                         max.   2 175 €

Celkové oprávnené                           spolufinancovanie 
výdavky partnera 4          45 540 €    15 %                         max.   6 831 €

V Košickom samosprávnom kraji k 31.12.20115 evidujeme 1543,6 km značených cykloturistických trás. Za rok pribudlo na území Košického kraja ďalších 161 km trás. Najrozsiahlejšími zmenami v roku 2015 prešla sieť cykloturistických trás v Tokaji, kde boli presmerované a vyznačené nové náučné cykloturistické trasy. KSK má vypracovaný návrh kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji, ktorá predstavuje nadregionálnu sieť cyklotrás. Na ňu by sa mali pripájať cykloturistické trasy regionálneho a miestneho významu. Kostrová sieť je zadefinovaná predovšetkým ako cykloturistická, podľa parametrov trás EuroVelo - zjazdná za každého počasia, bez prudkých stúpaní a napojená na služby v cestovnom ruchu. Jej realizácia sa predpokladá v dlhodobom časovom horizonte a širšom partnerstve zainteresovaných subjektov.

Hlavnou osou tejto siete bude medzinárodná trasa EuroVelo 11. Na časti, ktorá prechádza Košickým krajom, sa pracuje. Pripravujú sa projektové dokumentácie jednotlivých častí pre územné a stavebné konania, hľadajú sa finančné zdroje a partneri na realizáciu. V tomto roku sa pripravujú projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie na trasu EuroVelo 11 v katastroch obcí Nižná Myšľa a Kokšov-Bakša. Popri tom sa v roku 2016 budú realizovať aktivity aj na ďalších cyklistických koridoroch. Na Zemplínskej cyklomagistrále sa v súčasnosti pripravujú projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie v katastri Michaloviec a Vinného.

Informácie o stave cyklistickej dopravy v Košickom kraji prináša Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorú schválilo Zastupiteľstvo KSK

Informácie o existujúcich i plánovaných cyklotrasách sú zverejnené na stránke venovanej cykloturistike

Tu nájdete informačný materiál o trase EUROVELO 11 v Košickom kraji.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 14.06.2016 14:00
Upravené: 20.12.2021 17:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001