Letohrádok Dardanely v Markušovciach je opäť otvorený

Rozsiahla revitalizácia areálu hudobného múzea umiestneného v Letohrádku Dardanely sa skončila. Slávnostne ho otvorili v piatok 13. mája o 13. hodine. Letohrádok a kaštieľ v Markušovciach patria pod správu Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja.

Celkové výdavky projektu boli 1,399 milióna eur, z toho Košický samosprávny kraj uhradil 30 percent, teda 421 tisíc eur. Išlo o neoprávnené výdavky a práce navyše, ktoré si vyžiadalo hlavne riešenie nepredvídaných okolností. Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Regionálneho operačného programu, prioritná os 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií.

Rekonštrukcia trvala až 19 mesiacov (od mája 2014 do novembra 2015. Právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydal Stavebný úrad Markušovce v marci 2016. Dôvodom zdĺhavej výstavby boli neočakávané okolnosti. Pri stavebných prácach na spevnených plochách a parkovisku pred letohrádkom sa v zemi našiel kábel vysokého napätia, o ktorého existencii dovtedy nikto nevedel, nebol zakreslený v stavebnej dokumentácii. Investor musel začať rokovania so správcom siete – Východoslovenskou distribučnou a.s., ktorá dala návrh na pozastavenie stavby. KSK požiadal Riadiaci orgán o pozastavenie projektu. Nasledoval zložitý administratívny a finančne náročný proces, KSK musel žiadať VSD a.s. o nové povolenia, na vlastné náklady musel robiť preložku elektrických káblov, odstrániť preto časť už novopostaveného oplotenia. Nečakanú prekážku však všetci zainteresovaní zvládli, hoci znamenala časový i finančný posun oproti plánovaným rozpočtom.

Rekonštrukcia Letohrádku a správcovského domčeka obsahovala stavebné práce, výmenu okien a dverí, inštaláciu nových rozvodov elektriky, vody, plynu, opravu časti strešnej krytiny a vonkajšie úpravy v parku. V objekte pribudol aj výťah. Nevyhnutnou súčasťou pre účinkujúcich sú adekvátne podmienky na prípravu, šatne, ubytovanie. Na tento účel bude slúžiť zrekonštruovaný „správcovský domček“, ktorý je súčasťou areálu. Rekonštrukciou a modernizáciou zariadenia sa zlepšia podmienky pre uchovávanie expozícií, rozšíri sa aj možnosť sprístupnenia zbierok. Tento objekt je vedený v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 671/2.

Cieľ projektu bolo zvýšiť kvalitu kultúrnych služieb a vytvoriť atraktívne kultúrne centrum pre komplexné využitie na základe dispozície areálu a múzejných expozícií. V Letohrádku Dardanely je od roku 1983 zriadená stála Expozícia klávesových hudobných nástrojov – jediná špecializovaná expozícia tohto zamerania na Slovensku. Revitalizácia areálu hudobného múzea umožní popri muzeálnej činnosti aj usporadúvanie kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít a rôznych podujatí hudobného charakteru.

V objekte Letohrádku Dardanely sa po rekonštrukcii, vďaka ktorej pribudol v objekte výťah, môžu robiť špecializované kultúrne podujatia aj pre hendikepovaných návštevníkov. Počíta sa so zážitkovým učením - výchovné koncerty pre školy prostredníctvom modernej didaktickej výučby môžu byť priamo v expozícií. V čase letných prázdnin sa uskutočnia letné školy historickej hudby a tanca,, počas roka aj podujatia pod otvoreným nebom a promenádne koncerty vo francúzskom parku.

Zámerom múzejníkov je po rekonštrukcii letohrádku vybudovať novú expozíciu hudobných nástrojov, ktorá by reflektovala najmodernejšie trendy prezentácie zbierkových predmetov. Návštevníkom predstavia aj novú kolekciu hudobných nástrojov, ktoré sa podarilo získať v ostatnom čase do zbierkového fondu múzea.

Klenotom muzeálnej zbierky je kladivkový klavír z roku 1846, vyrobený v slávnej bratislavskej dielni Carla Schmidta. Po výtvarnej stránke patrí k najkrajším zachovalým nástrojom slovenskej proveniencie. Expozícia klávesových hudobných nástrojov je vôbec jedinou svojho druhu na Slovensku. Popri novej expozícii sa milovníci hudobného umenia môžu tešiť na obnovenie koncertnej činnosti.

So vznikom samotného letohrádku sa viaže tradícia, podľa ktorej podnetom k jeho postaveniu bola pripravovaná návšteva Jozefa II., syna cisárovnej Márie Terézie. Jozef II. na Spiš napokon neprišiel, no z plánovanej stavby sa podaril realizovať Wolfgangovi Máriássymu aspoň ústredný poschodový pavilón. Po roku 1778 bola v Markušovciach vybudovaná podľa viacerých odborníkov jedna z najlepších koncertných siení na Slovensku. Jej vynikajúce akustické danosti mali možnosť spoznať desiatky domácich i zahraničných umelcov. Strop koncertnej sály pokrývajú vzácne freskové maľby s výjavmi z gréckej mytológie.

Medzi kaštieľom a letohrádkom sa nachádza rozsiahly francúzsky park s tromi stupňovitými terasami. Celý tento areál kedysi patril jednému z najznámejších spišských šľachtických rodov – Máriássyovcom. Markušovce vlastnili od 13. storočia. Svoje prvé sídlo si v tom čase vybudovali na návrší vedľa Kostola sv. Michala. V polovici 17. storočia, presnejšie v roku 1643, dal nový renesančný kaštieľ so štyrmi nárožnými baštami postaviť František III. Máriássy. V súčasnosti sa v ňom nachádza expozícia historického nábytku. Na prelome 17. a 18. storočia mala obec 300 obyvateľov, ktorí boli slovenskej a maďarskej národnosti. Z náboženskej stránky prevažovali evanjelici a kalvíni, v menšej miere boli zastúpení katolíci. O blízkom vzťahu príslušníkov spomínaného rodu k ich niekdajšiemu rodovému sídlu svedčí skutočnosť, že ešte v roku 2004 sa tu rozhodol prežiť posledné dni svojho života František Pavol Máriássy.

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková, Miroslav Števík
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 13.05.2016 13:00
Upravené: 20.12.2021 17:03

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001