Výzva na predkladanie ponúk produktov v cestovnom ruchu

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj (KOCR KK) vyhlasuje grantový program pre podporu tvorby a ponuky produktov cestovného ruchu. Hlavným cieľom je podpora projektov drobného investičného charakteru. Výstupy z nich sa stanú súčasťou komplexných, netradičných a jedinečných ponúk produktov v cestovnom ruchu. Grantový program má prvú uzávierku na predkladanie projektov 16. novembra 2015.

Špecifikom tejto výzvy je, že projekty by mali byť zamerané na vytváranie nových, obnovenie nefunkčných alebo revitalizáciu existujúcich hmotných objektov využiteľných v turizme. Projekty majú aktivizovať spoluprácu aktérov cestovného ruchu v rozvoji drobnej infraštruktúry a pri aktívnych formách cestovného ruchu. Podpora sa zameriava na tri oblasti:
• oživená história,
• zážitkové atrakcie,
• wellness a relax.

Prvá oblasť je orientovaná na turistické objavovanie histórie, osobností, legiend, príbehov a tradícií, ktoré sa viažu k známym aj neznámym, či novo obnoveným hmotným pamiatkam. Druhá má ponúknuť prírodné, kultúrne aj historické danosti miesta prostredníctvom zážitkových foriem. V tretej oblasti iniciuje tvorbu nových netradičných ponúk na oddych a primerané pohybové aktivity.

„Očakávame, že projekty budú zamerané najmä na inovovanie, či obnovu existujúcich objektov alebo na vytvorenie nového objektu, s konkrétnym zámerom ich ďalšieho využitia a začlenenia do spoločnej ponuky alebo produktu cestovného ruchu. Pri príprave grantového programu sme úzko spolupracovali s oblastnými organizáciami cestovného ruchu v kraji (ZOOCR, OOCR Spiš, OOCR Raj a Visit Košice), ktoré budú aj garantmi kvality a originality projektov,“ uviedla výkonná riaditeľka KOCR KK Lenka Vargová Jurková.

Oprávnenými budú projekty, ktoré prispejú k vytvoreniu komplexnej ponuky produktov v oblasti cestovného ruchu, atraktívnej pre rôzne cieľové skupiny, k zvýšeniu atraktívnosti regiónu v oblasti cestovného ruchu a jeho návštevnosti a tiež ku skvalitneniu prezentácie kraja. Grantový program má prvú uzávierku na predkladanie projektov 16. novembra 2015. Ďalšie uzávierky budú každé 3 mesiace od poslednej aktuálnej uzávierky. Alokácia na prvé grantové kolo je 35.000 eur. Finančná podpora na projekt bude pridelená maximálne v rovnakej výške, akou prispeje aj žiadateľ o podporu. Na jeden projekt je možné získať finančný príspevok vo výške od 2.000 eur do 10.000 eur. Podmienkou je 50 % spoluúčasť žiadateľa. Grantový program podporí projekty realizované na území Košického kraja a oprávnenými žiadateľmi sú len členovia oblastných organizácií cestovného ruchu z Košického samosprávneho kraja, ktorí majú sídlo na území tohto kraja. Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj je vyhlasovateľom a zároveň aj sprostredkovacím orgánom grantového programu. Pred spracovaním a podaním projektu žiadateľom odporúčame preštudovať si Príručku pre žiadateľa o poskytnutie finančnej podpory z rozpočtu Krajskej organizácie cestovného ruchu. Viac informácií nájdete aj na www.kosiceregion.com.

Prílohy výzvy:

Autor/zdroj: Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 16.09.2015 11:30
Upravené: 20.12.2021 16:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001