Terra Incognita podporí šestnásť podujatí

Šestnásť podujatí v Košickom kraji získalo podporu z výzvy Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. Celková alokácia na výzvu predstavuje 48 tisíc eur, na jeden projekt bolo možné získať dotáciu vo výške minimálne dvetisíc a maximálne štyritisíc eur.

Medzi podporenými projektmi sú tri z regiónu Abov, jeden z mesta Košice, sedem zo Zemplína, tri z Gemera a dva zo Spiša. Z pohľadu žiadateľov o podporu je osem organizácií z neziskového sektora, štyri zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, tri samosprávy alebo nimi zriadené zariadenia a jeden podnikateľský subjekt. Rozdelená bola celá alokovaná suma, čiže 48 tisíc eur.

Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlásil dotačnú výzvu zameranú na posilnenie duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrneho turizmu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na území kraja. Špecifickou prioritou výzvy bolo podporiť realizáciu kvalitných podujatí pre širokú verejnosť a rozšíriť ponuku kultúrneho vyžitia pre obyvateľov kraja a jeho návštevníkov. Účelom podpory podujatí s nadregionálnym významom je zvýšenie návštevnosti kraja a posilnenie jeho pozície v ponuke cestovného ruchu.

Medzi podporenými podujatiami je napríklad júnový Tokaj Unplugged vo Veľkej Tŕni, júlové Dni humoru na Spiši, Odomykanie vôd Zemplínskej šíravy, septembrový Festival vyberania desiatok z úrody v Jablonove nad Turňou, Tokajská zlatá rybka vo Viničkách, Gemerský remeselnícky jarmok v Krásnohorskej Dlhej Lúke, podujatie Gelnický hrad a hradná pani Zuzana, októbrový Svätomartinský festival vo Veľkých Trakanoch, Návrat na Várhegy vo Vyšnej Myšli, festival starého umenia Ars Antiqua Europae in Via Gothica, podujatie Plnou parou vpred! na detskej železnici v Košiciach, Svätoladislavská púť v Debradi, Vinobranie a Albertov stredovek na hrade Vinné, festival Gitarového múzea v Sobranciach či augustový Stredovek v pohybe pri rozhľadni Čerešenka pri Čižaticiach.

Výzva bola vyhlásená v októbri minulého roka. Podmienkou získania dotácie bolo zapojenie turistickej ponuky miesta konania a jeho okolia do programu a aktivít podujatia. Žiadateľ to musí realizovať na báze funkčného partnerstva s inými organizáciami. Predkladanie projektov malo uzávierku 31. decembra 2014. Do uzávierky bolo podaných 62 projektov. Celková požadovaná suma v žiadostiach bola 232 420 eur. Žiadosť predložilo 17 samospráv a organizácií samosprávy, 33 neziskových organizácií, 11 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a 1 podnikateľský subjekt.

V Košickom kraji sa ročne organizuje viac než tisíc kultúrnospoločenských a športových podujatí. Je ťažké z tohto množstva vybrať tie, ktoré sú najatraktívnejšie – tisíc ľudí, tisíc chutí. Napriek tomu sa program Terra Incognita dlhodobo zaoberá podporou aktivít, ktoré zvyšujú atraktivitu kraja a podnecujú záujem návštevníkov, ale aj domácich obyvateľov.

Program Terra Incognita prostredníctvom dotačných výziev v predchádzajúcich rokoch podporil množstvo zaujímavých projektov. Či už išlo priamo o podporu podujatí alebo podporu projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry, peniaze padli na úrodnú pôdu a vzniklo ohromné dielo s účasťou veľkého počtu organizátorov a dobrovoľníkov. Výsledkom tejto práce bolo množstvo cielene pozvaných, ale aj náhodných návštevníkov, ktorí sa stali priamymi účastníkmi a niekedy aj aktérmi podujatí.

Plagát

Samostatnú kapitolu tvoria TOP podujatia, naše najatraktívnejšie akcie v rôznych kútoch regiónu, zväčša s dlhou tradíciou a s trendom k zvyšovaniu kvality a rozširovaniu dosahu na potenciálnych návštevníkov. V roku 2013 bolo podporených 13 TOP podujatí programu Terra Incognita, v roku 2014 ich bolo tiež 13. V roku 2015 je pripravená podpora pre 8 TOP podujatí, pričom hlavný dôraz pri výbere týchto podujatí bol položený na kvalitu.

Zatiaľ posledná výzva bola vyhlásená 30. 10. 2014. Podmienkou získania dotácie bolo aj zapojenie turistickej ponuky miesta konania a jeho okolia do programu a aktivít podujatia. Žiadateľ to musí realizovať na báze funkčného partnerstva s inými organizáciami. Predkladanie projektov malo uzávierku 31. decembra 2014. Celková alokácia na výzvu predstavuje 48 tisíc eur a na jeden projekt bolo možné získať dotáciu vo výške minimálne dvetisíc a maximálne štyritisíc eur.

Do uzávierky bolo podaných 62 projektov. Len jeden žiadateľ podal viac projektov ako jeden, a to tri. Celková požadovaná suma v žiadostiach bola vo výške 232.420 €. Priemerne teda na 1 projekt žiadali sumu 3.748,71 €. Zaujímavá je aj štruktúra žiadateľov: žiadosť o dotáciu predložilo 17 samospráv a organizácií samosprávy, 33 neziskových organizácií, 11 zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a 1 podnikateľský subjekt.

Najviac žiadostí (25) prišlo z regiónu Abov a žiadali finančnú dotáciu vo výške 94.115 €. Z toho z mesta Košice bolo 17 žiadostí a požadovaná dotácia bola vo výške 63.130 €. Z okresu Košice-okolie bolo 8 žiadostí a požadovaná suma bola 30.985 €. Z regiónu Zemplín prišlo 16 žiadostí s celkovou požadovanou dotáciou 60.265 €. Z regiónu Spiš bolo podaných 12 žiadostí, ktoré žiadali dotáciu v celkovej výške 43.350 €. Najmenej žiadostí prišlo z regiónu Gemer, len 9 žiadostí, a výška požadovanej dotácie bola 34.690 €.

Projekty hodnotilo 6 dvojíc hodnotiteľov. Každá dvojica hodnotila 10 projektov, ktoré boli pridelené tak, aby hodnotiteľ neposudzoval projekty z regiónu, v ktorom sám pôsobí. Každý hodnotiteľ – nezávislý odborník, si na pracovnom stretnutí vyžreboval svojho spoluhodnotiteľa z Úradu KSK. Každý z dvojice najprv hodnotil projekty nezávisle a po odovzdaní hodnotiacich hárkov sa hodnotiteľská dvojica dohodla na projektoch, ktoré odporúča na finančnú podporu a ktorých kvalita zodpovedá kritériám na jej získanie z dotačnej výzvy. Na základe ich odporúčaní a hodnotenia bol vytvorený zoznam najkvalitnejších projektov, odporúčaných na finančnú podporu. Najvyšší rozhodovací orgán programu Terra Incognita – Riadiaci výbor – na svojom zasadnutí 3. marca rozhodol o finančnej podpore 16, projektov, ktoré budú realizované v období od 1. apríla 2015 do 30. novembra 2015.

Terra Incognita je nosný program KSK na podporu a rozvoj cestovného ruchu v kraji. Jeho cieľom je odkrytie a priblíženie atrakcií v oblasti kultúrneho turizmu (hrady, zámky, architektonicky cenné mestské zóny, kostoly, múzeá a galérie, ale aj ďalšie atrakcie, významné z pohľadu dejinných udalostí), rozvoj infraštruktúry v cestovnom ruchu a podpora aktívnych obyvateľov, ktorá prispeje k zvýšeniu kvality života obyvateľov kraja a zvýšenie atraktivity kraja z pohľadu cestovného ruchu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 26.03.2015 09:00
Upravené: 15.12.2021 17:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001