Pripravujeme projektové dokumentácie pre EuroVelo11

Karpatský euroregión Slovensko a jeho partneri - Mesto Košice, Obec Čaňa, Obec Družstevná pri Hornáde, Košický samosprávny kraj a Kárpátok Eurorégióért Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület (Regionálne rozvojové združenie pre Karpatský euroregión Maďarsko) pripravujú projekt na výstavbu cyklistických komunikácií, ktoré budú súčasťou medzinárodnej cyklotrasy Eurovelo 11 (Eurovelo je sieť 14 diaľkových cykloturistických trás po celej Európe)

Cyklistické trasy prispejú k rozvoju cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike a ku zvýšeniu atraktivity regiónu Košického kraja. Realizáciou projektu sa vypracujú projektové dokumentácie v troch katastrálnych územiach:

V obci Družstevná pri Hornáde ide o prepojenie záhradkárskej oblasti s existujúcou prístupovou komunikáciou vedenou k ČOV (časť Tepličany) ako súčasťou trasy Eurovelo 11 vedenej po ľavom brehu rieky Hornád, vrátane prekonania Viničného potoka a skalného útvaru nad riekou Hornád. Dĺžka prepojenia je 870 m.

V katastri mesta Košice vypracujeme dokumentáciu pre stavebné povolenie úsekov cyklotrás:

1. Hlinková ulica - Watsonova ulica po amfiteáter – prepojenie trasy Eurovelo na existujúcu sieť cyklotrás mesta a administratívne centrum mesta (centrum sídliska Terasa)

2. Ústie Myslavského potoka do Hornádu – sídlisko Nad jazerom

Realizáciou uvedených úsekov dôjde k napojeniu centra mesta na existujúcu cyklotrasu Eurovelo 11 v katastri mesta Košice.

V obci Čaňa ide o prepojenie existujúcich úsekov cyklotrasy v katastri obce Trstené pri Hornáde a Čaňa. Obidva úseky cyklotrasy budú začlenené do trasy EuroVelo 11. Prepojenie bude realizované v dĺžke 2,7 km.

Celkový rozpočet projektu je 43 454,50 Eur, z ktorého 39 000 Eur je dotácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Košický samosprávny kraj zaradil cyklotrasu EuroVelo 11 do prioritných zámerov na podporu rozvoja cestovného ruchu. Okrem denného využitia na dopravu, šport či rekreáciu bude trasa nadväzovať na vzdialenejšie cezhraničné turistické ciele do Maďarska či Poľska.

Karpatský euroregión Slovensko od roku 2012 priebežne realizuje projekty zamerané na rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky na svojom území. Za posledné 3 roky v spolupráci s partnermi zrealizovali projekty Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie so sedla bicykla, Spoznávajme poľsko-slovenské pohraničie zo sedla bicykla – II. a Floriánska cyklotrasa.

„Tento projekt bol podporený z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“

Logá

Autor/zdroj: OKaCR/Katarína Jantošovičová
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 09.04.2015 10:30
Upravené: 15.12.2021 17:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001