Na konferencii o cestovnom ruchu o novele zákona i aktualitách

Aktuálnymi témami o cestovnom ruchu, pripravovanej novele Zákona o podpore cestovného ruchu, destinačným manažmentom a prioritami na nasledujúce programovacie obdobie sa zaoberali účastníci konferencie KSK – partner v cestovnom ruchu. V poradí 5. ročník podujatia sa konal v Košiciach počas Svetového dňa turizmu pod organizačnou taktovkou Odboru kultúry a cestového ruchu Úradu Košického samosprávneho kraja a Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Publikum na konferenciiV úvodnej časti vystúpila Mária Hatalová z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcie cestovného ruchu. Uviedla, že v roku 2011 sme na Slovensku zaznamenali 5,3 percentný nárast počtu ubytovaných zahraničných návštevníkov, pričom spolu ich bolo 3,5 milióna. Najviac ich bolo z Česka, a to asi 30 percent. Negatívom však je, že klesá počet priemerných prenocovaní. Ako hlavné priority ministerstva v oblasti cestovného ruchu uviedla implementáciu Zákona o podpore cestovného ruchu. Jeho novela platí iba niekoľko mesiacov, no prax ukázala, že v krátkom čase bude potrebná jeho opätovná novela. Ďalšou prioritou je tvorba Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020, ale aj podpora prezentácie projektu EHMK Košice 2013. V oblasti podpory cykloturistiky označila ako istú komplikáciu fakt, že cykloturistika je vnímaná ako športové odvetvie a teda spadá pod gesciu ministerstva školstva. V nasledujúcom období preto bude potrebná užšia koordinácia aktivít v tejto oblasti medzi oboma centrálnymi orgánmi.

Doposiaľ na Slovensku vzniklo 30 okresných a 2 krajské organizácie cestovného ruchu, v krátkom čase k nim pribudne aj Krajská organizácia CR v KSK, ktorej vznik už odobril regionálny parlament. Ako uviedla Mária Hatalová, ministerstvo v tomto roku podporilo v plnej výške všetky žiadosti o finančnú podporu, ktoré mu doručili príslušné novovzniknuté organizácie cestovného ruchu. Išlo o sumu 3,3 milióna eur, pričom najčastejšie boli financie určené na tvorbu web stránok, loga a značky organizácie, propagačné materiály, tabule a smerníky, ale aj na zabezpečenie miestnej prepravy turistov.

Medzi ďalšie zámery sekcie CR patria príprava vyhlášky na ustanovenie formulára na poskytnutie investičnej podpory v oblasti cestovného ruchu, novela Zákona o podpore cestovného ruchu (prijatý bol v roku 2010, novelizovaný v roku 2011), tvorba cyklostratégie, nastavenie systému podpory CR z fondov EÚ, hľadanie možností dlhodobého systémového financovania CR vo viacerých segmentoch. Za negatívum Mária Hatalová označila fakt, že cestovný ruch nie je medzi prioritami podporenými v novom programovacom období EÚ v rokoch 2014 – 20.

Beáta Lukáčová - SACR, Jaroslav Tešliar - ARR, Adriana Šebešová - KSKBeáta Lukáčová zo Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) informovala o propagačných a marketingových aktivitách zameraných na cestovný ruch. Spomenula narastajúci záujem o pobyty v rekreačných zariadeniach v SR zo strany ruskej klientely. Ide najmä o záujem rekreačných pobytov detí. Pre tento účel SACR vytvára databázu vhodných zariadení, ktoré by však mohli využívať aj naše deti a školská mládež. SACR v najbližšom období pripavuje sériu jesenných konzultačných seminárov pre aktérov CR v regiónoch. Prinesie aj niekoľko nových propagačných publikácii, zameraných napríklad na slovenské kúpele, možnosti zimnej turistickej ponuky, či EHMK Košice 2013.

Peter Germuška - EHMK 2013, Adriana Šebešová - KSKV sekcii venovanej destinačnému manažmentu o skúsenostiach s vytváraním a fungovaním oblastných organizácií hovoril Igor Kuhn, ktorý bol pri zrode jednej z prvých organizácií v Banskej Štiavnici a bol tiež spolutvorcom návrhu zákona. O organizovaní destinačného manažmentu na Spiši informovla Zuzana Záborská, o skúsenostiach mesta Košice Anna Hein. Peter Germuška predstavil rozvoj destinácie Košice 2013 a kľúčové podujatia a trendy kultúrneho turizmu v Európskom hlavnom meste kultúry. Soňa Kostrábová z Kultúrnehoo centra KSK predstavila kľúčové podujatia programu Terra Incognita – krajina nespoznaná.

Druhá sekcia bola venovaná cezhraničnej spolupráci Slovenska a Ukrajiny v projekte Karpatská turistická cesta. Ten je realizovaný v rámci finančnej podpory z programu cezhraničnej spolupráce ENPI (Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina). Projekt sa začal vo februári 2011 a končí v januári 2013. Rozpočet je spolu 533 530 eur. Hlavným cieľom je zvýšiť úroveň rozvoja cezhraničného turizmu v Karpatskom regióne a tým prispieť k socioekonomickej obnove a rozvoju cezhraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska. Partnerom za slovenskú stranu je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. (ARR). Projekt Karpatská turistická cesta výrazne prispieva aj k naplneniu programu KSK Terra Incognita – Krajina nespoznaná, ktorý je primárne orientovaný na rozvoj kultúry a turizmu v Košickom kraji a je zároveň jednou z najdôležitejších súčastí v projekte Európske hlavné mesto kultúry -Košice 2013.

Autor/zdroj: Soňa Jakešová, foto: Marián Angelovič
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 27.09.2012 15:00
Upravené: 09.12.2021 17:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001