Cestovný ruch

Referát cestovného ruchu na Odbore kultúry a cestovného ruchu KSK koordinuje a svojimi aktivitami sa podieľa na rozvoji cestovného ruchu na území Košického kraja. Aktívne spolupracuje s aktérmi v cestovnom ruchu nielen na území kraja ale aj na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni.

  • spolupracuje s krajskou organizáciou cestovného ruchu pri tvorbe koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročného plánu aktivít a monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu na území kraja,
  • vytvára podmienky na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi na jeho území,
  • vytvára podmienky na osvetu a výchovu obyvateľstva k podnikaniu v cestovnom ruchu,
  • spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy pri realizácii štátnej politiky cestovného ruchu v Slovenskej republike,
  • spolupracuje v oblasti cestovného ruchu s ostatnými VÚC Slovenskej republiky s cieľom koordinácie rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike,
  • vytvára podmienky na podporné mechanizmy a nástroje, ktoré motivujú subjekty na jeho území k rozvoju cestovného ruchu, zvyšovaniu kvality služieb a konkurencieschopnosti,
  • podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí,
  • podieľa sa na príprave, spracovaní a implementácii projektov zo štrukturálnych fondov, Operačného programu cezhraničnej spolupráce a z iných zdrojov EU.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 13.03.2012 12:19
Upravené: 11.09.2013 14:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról