Rozpočet pre roky 2018 - 2020

Rozpočet Košického samosprávneho kraja vyjadruje samostatnosť a zodpovednosť územnej samosprávy pri rozhodovaní o použití verejných zdrojov na poskytovanie služieb občanovi.
Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadených KSK, k iným právnickým osobám ktorých je zakladateľom, ako aj k právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území KSK.
Rozpočet KSK môže obsahovať aj finančné vzťahy k rozpočtom iných vyšších územných celkov, ako aj k rozpočtom obcí na jeho území, ak plnia spoločné úlohy.
Verejnosť má právo na dôveryhodné informácie o tom, ako Košický samosprávny kraj nakladá s verejnými financiami a preto zverejňujeme pre každý rozpočtový rok návrh rozpočtu schválený Zastupiteľstvom KSK, jeho zmeny počas rozpočtového roka a záverečný účet za príslušný rozpočtový rok. Tieto dokumenty sú pripravované v súlade so "Zásadami tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel", ktoré sú zverejnené spolu s inou legislatívou.

Rozpočet Košického samosprávneho kraja schválený Zastupiteľstvom KSK

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.03.2012 12:48
Upravené: 05.12.2022 08:42

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001