Odborná spôsobilosť v oblasti CO

Upozorňujeme organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK na ustanovenie povinnosti pre odbornú spôsobilosť osôb, ktoré môžu vypracovávať a aktualizovať plány ochrany zamestnancov a osôb.

Upozorňujeme organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, že novelou zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, zákonom NR SR č. 395/2011 Z. z., podľa §18a je ustanovená povinnosť pre odbornú spôsobilosť osôb, ktoré môžu vypracovávať a aktualizovať plány ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti /§18a) ods.1 písm. b)/. Podobne to platí aj pre vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany /§18a) ods. 1 písm. c)/.

Z uvedeného vyplýva, že po uplynutí prechodného obdobia, t.j. 31.12.2013 každá organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK musí zabezpečovať vedenie, aktualizáciu dokumentácie a vzdelávaciu činnosť v oblasti civilnej ochrany, odborne spôsobilou osobou. Pre tento účel sa odporúča zabezpečiť si vyškolenie vlastného zamestnanca na predpísanú odbornú spôsobilosť prostredníctvom regionálneho Strediska prípravy a vzdelávania Ministerstva vnútra SR. Zamestnanec, ktorý absolvuje uvedené školenie a vykoná úspešne skúšku, získava osvedčenie o odbornej spôsobilosti na 5 rokov. V rámci prechodného obdobia t.j. do konca roku 2013 /§36b) ods.1/ môže organizácia i naďalej využívať služby inštruktorov CO, ktorí majú platné osvedčenie.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke Okresného úradu Košice – odboru civilnej ochrany a krízového riadenia.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 16.05.2013 06:00
Upravené: 06.02.2018 09:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról