Konkurz na riaditeľa galérie a múzea

Predseda Košického samosprávneho kraja vyhlásil konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach a riadteiľa Baníckeho múzea v Rožňave. Záujemcovia, ktorí spĺňajú podmienky, sa môžu prihlásiť najneskôr do 6. júna 2014.

Medzi požadovanými kvalifikačnými predpokladmi je v obidvoch prípadoch ukončené vysokoškolské vzdelanie humanitného zamerania II. stupňa, minimálne tri roky praxe v oblasti kultúry a umenia, skúsenosti s riadením zamestnancov a s projektovým riadením. Nevyhnutné sú aj predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme a znalosť zákonov a právnych predpisov v oblasti kultúry s osobitným zreteľom na zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.

Vyhlasovateľ konkurzu bude prihliadať aj na organizačné a manažérske schopnosti a riadiace skúsenosti, všeobecný kultúrny rozhľad s osobitným zreteľom na oblasť výtvarného umenia, členstvo v odborných stavovských inštitúciách a osobnostné a morálne predpoklady.

Uchádzači musia do 6. júna doručiť na adresu Úradu KSK popri profesijnom životopise, overených fotokópiách dokladov o vzdelaní, doklade o bezúhonnosti aj stručný písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja organizácií s návrhom konkrétnych opatrení pre zabezpečenie kvalitatívneho rozvoja organizácie do roku 2015 a výhľadovo na ďalšie roky. Presný zoznam požadovaných dokladov pre Východoslovenskú galériu v Košiciach a pre Banícke múzeum v Rožňave.

O termíne a mieste konania konkurzu budú uchádzači informovaní písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zaradiť resp. nezaradiť do konkurzu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vybraný uchádzač bude navrhnutý na vymenovanie do funkcie riaditeľa Východoslovenskej galérie v Košiciach Zastupiteľstvu KSK.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.05.2014 14:00
Upravené: 14.06.2021 10:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine