Konkurz na riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave

Predseda Košického samosprávneho kraja v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov vyhlasuje konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave

za týchto podmienok:

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme:

 1. ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 2. min. 3 roky praxe v oblasti kultúry
 3. skúsenosti s riadením zamestnancov a s projektovým riadením
 4. predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č.552/2003 Z. z.
 5. výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 6. znalosť zákonov a právnych predpisov z oblasti kultúry s osobitným zreteľom na zákon č.206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty....

Iné kritériá a požiadavky:

 1. organizačné a manažérske schopnosti, riadiace skúsenosti
 2. všeobecný kultúrny rozhľad s osobitným zreteľom na oblasť múzejníctva
 3. osobnostné a morálne predpoklady

Písomná prihláška spolu s týmito prílohami:

 1. štruktúrovaný profesijný životopis
 2. overené fotokópie dokladov o vzdelaní
 3. stručný písomný návrh koncepčných zámerov riadenia a rozvoja organizácie s návrhom konkrétnych opatrení pre zabezpečenie kvalitatívneho rozvoja organizácie na ďalšie roky
 4. doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 5. písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby konkurzu
 6. kontaktné údaje uchádzača (poštová adresa, mailový kontakt, telefónne číslo)

musí byť doručená v uzatvorenej obálke s označením „Konkurz na obsadenie funkcie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave - Neotvárať“ s uvedením adresy odosielateľa najneskôr 6. júna 2014 na adresu: Úrad Košického samosprávneho kraja, Odbor kultúry a CR, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice. O termíne a mieste konania konkurzu budú uchádzači informovaní písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zaradiť resp. nezaradiť do konkurzu uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Vybraný uchádzač bude v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov navrhnutý na vymenovanie do funkcie riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave Zastupiteľstvu Košického samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.05.2014 06:00
Upravené: 12.05.2014 16:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001