Územný plán KSK je možné pripomienkovať do konca septembra

Svoje podnety môže posielať verejnosť, mestá a obce kraja i organizácie.

Košický samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania začal preskúmavať doposiaľ platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj. Svoje stanoviská môžu vyjadriť fyzické aj právnické osoby i mestá a obce v kraji. Oslovených je do 500 subjektov verejnej správy a dotknutých organizácií Slovenskej republiky, ako aj prihraničných regiónov Ukrajiny a Maďarska. Súčasťou oznámení o preskúmaní je žiadosť o stanovisko a poskytnutie relevantných dokumentov a podkladov.

„Preskúmať územný plán je potrebné hlavne z toho dôvodu, aby sme vedeli, či ho musíme upraviť podľa aktuálnych požiadaviek. Budeme zisťovať, či sú potrebné zmeny jeho záväznej časti alebo úpravy smernej časti a do úvahy prichádza aj možnosť vytvorenia nového územného plánu. Územný plán kraja je dôležitým dokumentom, pretože je nadradený nad mestské a obecné územné plány,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Územný plán kraja slúži prioritne najmä pre potrebu rozvoja sídelnej štruktúry, koordináciu a deľbu funkcií sídiel z cieľom posilnenia vzájomnej kooperácie sídiel a podpory ich konkurencieschopnosti vo vnútroštátnych i cezhraničných väzbách. Ide o dokument, ktorý je verejne prístupný.

Stanoviská je potrebné zasielať na adresu: Košický samosprávny kraj, referát územného plánovania, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice, alebo na elektronickú adresu: jaroslav.lizak@vucke.sk. Obyvatelia Košického samosprávneho kraja môžu podať pripomienky a podnety k  územnému plánu kraja do 30. septembra 2020.

Platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj je vystavený na verejné nahliadnutie na webovom sídle samosprávneho kraja a po predchádzajúcej dohode tiež na úrade Košického samosprávneho kraja, referát územného plánovania (3. posch.), Strojárenská ulica č. 3, Košice, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:30 hod.

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Mgr. Jana Jánošíková
Vytvorené: 09.09.2020 10:27
Upravené: 09.09.2020 10:29

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001