Oznámenie o začatí preskúmania Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj

Košický samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania, podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, Vám oznamuje začatie procesu preskúmania platného Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj (územný plán kraja) podľa § 30 ods. 4 stavebného zákona.

Účelom preskúmania platného územného plánu kraja je zistiť, či je potrebné upraviť smernú časť, či sú potrebné zmeny záväznej časti alebo doplnky územného plánu, alebo treba obstarať nový územný plán kraja.

Obyvatelia Košického samosprávneho kraja, fyzické a právnické osoby, ako aj ostatná verejnosť, sú oprávnení podať pripomienky a podnety k platnému územnému plánu kraja do 30. septembra 2020 (streda).

Stanoviská je potrebné zasielať na adresu: Košický samosprávny kraj, referát územného plánovania, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice, alebo na elektronickú adresu: jaroslav.lizak@vucke.sk.

Platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj je vystavený na verejné nahliadnutie na webovom sídle samosprávneho kraja a po predchádzajúcej dohode tiež na úrade Košického samosprávneho kraja, referát územného plánovania (3. posch.), Strojárenská ulica č. 3, Košice, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:30 hod.

Oznámenie ako dokument

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.08.2020 14:54
Upravené: 20.01.2021 11:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001