Košický samosprávny kraj predlžuje lehotu na pripomienkovanie územného plánu

Podnety môže verejnosť, fyzické a právnické osoby, mestá aj obce v Košickom kraji posielať do 31. októbra.

Košický samosprávny kraj ako príslušný orgán územného plánovania preskúmava doposiaľ platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj (Územný plán kraja). Stanoviská, podnety a pripomienky môžu zasielať fyzické a právnické osoby, mestá aj obce v kraji. „Vzhľadom na to, že ide o dôležitý dokument, ktorý je nadradený nad mestské a obecné územné plány, a zároveň nám aj v súčasnom období chodia pripomienky, rozhodli sme sa termín pripomienkovania predĺžiť o mesiac. Zasielať ich tak je možné do konca októbra. Doručené pripomienky a stanoviská budeme následne vyhodnocovať a rozhodneme, či Územný plán kraja bude aktualizovaný podľa aktuálnych požiadaviek alebo bude vytvorený nový,“ informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Košický samosprávny kraj za týmto účelom oslovil do 500 subjektov verejnej správy, dotknutých organizácií Slovenskej republiky, ako aj prihraničných regiónov Maďarska a Ukrajiny. Územný plán kraja je dlhodobým strategickým dokumentom a základným nástrojom územného plánovania v Košickom kraji. Cieľom jeho preskúmania je overenie, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá organizácia územia Košického kraja a v prihraničných oblastiach.

Stanoviská je potrebné zasielať na adresu: Košický samosprávny kraj, referát územného plánovania, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice, alebo na elektronickú adresu: uzemnyplan@vucke.sk. Platný Územný plán veľkého územného celku Košický kraj je vystavený na verejné nahliadnutie na webovom sídle samosprávneho kraja web.vucke.sk v sekcii Kompetencie a po predchádzajúcej dohode aj na Úrade Košického samosprávneho kraja, referát územného plánovania, kde je možné do dokumentácie nahliadnuť v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:30 hod.

 

Autor/zdroj: JUDr. Anna Terezková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.09.2020 14:36
Upravené: 20.01.2021 16:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001