Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 22.9.2015 vstúpili do platnosti Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 22.9.2015 vstúpili do platnosti Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoré sú zverejnené v časti Zmluva o poskytnutí NFP.

Zmeny sa týkajú nasledujúcich definícii:

1. Pojmy a skratky

- Ukončenie realizácie aktivít projektu

b) Predmet projektu bol riadne dodaný prijímateľovi, prijímateľ ho prevzal a uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom,

- Ukončenie realizácie projektu

b) Bolo predložené právoplatné kolaudačné rozhodnutie v prípade, ak nie je predmetom projektu zariadenie, dokumentácia alebo iná hnuteľnú vec (právoplatné kolaudačné rozhodnutie predloží prijímateľ najneskôr ku dňu predloženia záverečnej monitorovacej správy, resp. záverečnej žiadosti o platbu).

2. Realizácia aktivít projektu

Bod 2. Čas trvania okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do doby fyzickej realizácie projektu, pričom však realizácia aktivít projektu musí byť ukončená najneskôr do 30. novembra 2015.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.09.2015 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine