Informácia o vydaní Usmernenia č. 3/2015 - U Ministerstva financií Slovenskej republiky k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov

Informácia o vydaní Usmernenia č. 3/2015 - U Ministerstva financií Slovenskej republiky k schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu.

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program si Vás dovoľuje informovať o vydaní Usmernenia č. 3 /2015 - U Ministerstva financií Slovenskej republiky k  schéme procesov vrátenia finančných prostriedkov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, na účely zabezpečenia správnych a jednoznačných administratívnych, finančných a účtovných postupov pre spracovanie spätných tokov (vysporiadanie finančných vzťahov) pri implementácii a realizácii prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v nadväznosti na novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinných od 01.01.2015.Úplné znenie uvedeného usmernenia sa nachádza na adrese http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10280.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.10.2015 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001