Záverečné správy výziev RIÚS KSK

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2018-27

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
 • Záverečná správa výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 /Spišské Vlachy/

 • Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
 • Záverečná správa výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10  (5.kolo)

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
 • Záverečná správy výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO4-SC421-2017-1

 • Prioritná os 4 - Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie
 • Záverečná správy výzvy
 • Zoznam schválených ŽoNFP

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10  (4.kolo)

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
 • Záverečná správy výzvy 

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 (2.kolo)

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
 • Záverečná správy výzvy 

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 (1.kolo)

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (3.kolo)

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
 • Záverečná správy výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12 (2.kolo)

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
 • Záverečná správy výzvy 

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len "SPODaSK") v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
 • Záverečná správy výzvy 
 • Zoznam schválených ŽoNFP

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (1.kolo)

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len "SPODaSK") v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
 • Záverečná správy výzvy 

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (2.kolo)

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
 • Záverečná správa výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (2.kolo), SO pre IROP KSK

 • Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
 • Záverečná správy výzvy 

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 (1.kolo), SO pre IROP KSK

 • Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
 • Záverečná správy výzvy 

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

 • Prioritná os 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách
 • Záverečná správa výzvy

Záverečná správa výzvy žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy IROP-PO1-SC121-2016-15

 • Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, špecifický cieľ - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
 • Záverečná správa výzvy

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 12.09.2018 13:00
Upravené: 03.05.2021 13:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine