Výzvy na výber odborných hodnititeľov

Výzva na výber odborných hodnotiteľov.

  • Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako Riadiaci orgán  pre IROP vyhlasuje dňa 20.7.2017 výzvu č.2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Špecifický cieľ : 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Výzva na výber odborných hodnotiteľov.

  • Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako Riadiaci orgán  pre IROP vyhlasuje dňa 19.5.2017 výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre PO č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie – špecifické ciele 4.2.1 a 4.3.1. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Výzva na výber odborných hodnotiteľov.

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 9.1.2017 výzvu č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Výzva na výber odborných hodnotiteľov.

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 8.11.2016 výzvu na odborných hodnotiteľov v rámci PO 1 Integrovaného regionálneho operačného programu. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 22.06.2017 08:32
Upravené: 28.07.2017 09:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Via Carpatia