Výzvy na výber odborných hodnotiteľov

Výzva č.1 /2018/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný prostriedok

  • Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako Riadiaci orgán  pre IROP vyhlasuje dňa 7.9.2018 výzvu č.1/2018/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), prioritná os : 2   Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický cieľ : 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk
     

Výzva č.1/2017/PO4 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program upozorňuje žiadateľov, že dňa 31. 05. 2018 bude výzva č. 1/2017/PO4 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) uzavretá. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č.1/2017/PO2.2

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program upozorňuje žiadateľov, že dňa 31. 05. 2018 bude výzva č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) uzavretá. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.

Výzva č.2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

  • Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako Riadiaci orgán  pre IROP vyhlasuje dňa 20.7.2017 výzvu č.2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Špecifický cieľ : 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Výzva č.1/2017/PO4 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

  • Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako Riadiaci orgán  pre IROP vyhlasuje dňa 19.5.2017 výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre PO č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie – špecifické ciele 4.2.1 a 4.3.1. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č.1/2017/PO2.2

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 9.1.2017 výzvu č.1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Výzva na výber odborných hodnotitelov PO1 8.11.2016

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 8.11.2016 výzvu na odborných hodnotiteľov v rámci PO 1 Integrovaného regionálneho operačného programu. Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 22.06.2017 08:32
Upravené: 07.03.2019 15:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine