Informácia o zrušení výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO4-SC421-2016-2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“) si Vám dovoľuje oznámiť, že dňom 10.06.2016 ruší výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO4-SC421-2016-2 zameranú na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.

RO pre IROP pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nakoľko existujú objektívne dôvody (výzva bola vydaná v nesúlade so zákonom), pre ktoré nie je možné financovať predložené žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy.

Žiadosti o NFP predložené do dátumu zrušenia výzvy budú vrátené späť žiadateľom. Po odstránení identifikovaných nedostatkov bude predmetná výzva opätovne vyhlásená. Z uvedeného dôvodu odporúčame potenciálnym žiadateľom aj naďalej sledovať informácie zverejnené na webovom sídle.

Viac informácii môžete nájsť na nižšie uvedenom linku:www.mpsr.sk/index.php

 

 

 


 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.06.2016 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001