Informácia k predkladaniu projektových zámerov

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) sa bude v programovom období 2014 - 2020 realizovať prostredníctvom Regionálnej integrovanej územnej stratégie Košického kraja na roky 2014 – 2020 (RIÚS) a Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti mesta Košice 2014 – 2020.https://web.vucke.sk/admin/editor.do?docid=23294#

V súčasnosti prebieha proces vypracovania a schvaľovania SEA ako nevyhnutnej podmienky na schválenie uvedených dokumentov Riadiacim orgánom pre IROP. Predpokladaný termín ukončenia SEA je júl 2016.

Po schválení RIÚS zverejní  SO pre IROP v čo najkratšom  termíne  výzvy na predkladanie projektových zámerovza prioritnú os 2, špecifický cieľ 2.2.1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl a za prioritnú os 4, špecifický cieľ 4.2.1. Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie.

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov  a  aktuálne informácie k IROP budú priebežne zverejňované na webovej  stránke Košického samosprávneho kraja, v časti SO pre IROP – www.vucke.sk

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.04.2016 06:00
Upravené: 06.09.2021 10:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine