Krajina nespoznaná pozýva na spoznávanie

Košický samosprávny kraj prostredníctvom programu Terra Incognita vyhlasuje ďalšiu dotačnú výzvu. Poskytnutie pomoci je zamerané na posilnenie duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj kultúrneho turizmu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na území Košického samosprávneho kraja.

Špecifickou prioritou výzvy je podporiť realizáciu kvalitných podujatí pre širokú verejnosť a rozšíriť ponuku kultúrneho vyžitia pre obyvateľov Košického kraja a jeho návštevníkov. Účelom podpory podujatí s nadregionálnym významom je zvýšenie návštevnosti kraja a posilnenie jeho pozície v ponuke cestovného ruchu.

„Zámerom je vytvoriť atmosféru súťaživosti medzi organizátormi podujatí a podporiť také podujatia, ktoré majú potenciál ďalšieho rozvoja a už teraz využívajú danosti lokality, objektu, resp. niektorej témy programu Terra Incognita. Podporu získajú podujatia, presahujúce rámec lokálnych aktivít, ktorých ambíciou je v budúcnosti zaujať návštevníkov z celého Slovenska, prípadne zahraničia a úspešne prezentovať kraj a Terra Incognitu ako značku kvality,“ prezradila JUDr. Lenka Vargová Jurková, riaditeľka sprostredkovateľského orgánu výzvy.

Oprávnenými budú najmä projekty spracujúce históriu alebo príbehy miesta, či regiónu, aktívne využívajúce hmotné kultúrne dedičstvo priamo v podujatí alebo založené na tradíciách. Podporené podujatie by malo mať prvky interaktívnosti a multižánrovosti a vyznačovať sa originalitou zvolenej témy.

Podmienkou získania dotácie je aj zapojenie turistickej ponuky miesta konania a jeho okolia do programu a aktivít podujatia. Žiadateľ to musí realizovať na báze funkčného partnerstva s inými organizáciami.

Predkladanie projektov má uzávierku 31. decembra 2014. Celková alokácia na výzvu predstavuje 48 000 EUR a na jeden projekt je možné získať dotáciu minimálne vo výške 2 000 EUR a maximálne 4 000 EUR.

Výzva podporí projekty realizované na území Košického samosprávneho kraja v období od 1. marca 2015 do 30. novembra 2015. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia so sídlom na území Košického samosprávneho kraja a  organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, ak nezabezpečujú implementáciu programu Terra Incognita a nezúčastňujú sa na hodnotení a rozhodovaní o poskytnutí dotácie.

Pred spracovaním a podaním projektu sa žiadateľom odporúča preštudovať Príručku pre žiadateľa o poskytnutie dotácie a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v programe Terra Incognita. Všetky informácie a dokumenty k výzve nájdete na stránkach www.terraincognita.skwww.vucke.sk.

Program Terra Incognita je samostatný program Košického samosprávneho kraja na podporu rozvoja kultúrneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na troch tematických cestách, na Železnej ceste, Gotickej ceste a Vínnej.

Autor/zdroj: Kultúrne centrum KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 30.10.2014 06:00
Upravené: 15.12.2021 17:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001