Činnosti KSK vo verejnej osobnej doprave

Činnosti podľa § 35 zákona č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyšší územný celok

 1. udeľuje a odníma povolenie na prevádzkovanie linky v pravidelnej vnútroštátnej autobusovej doprave okrem mestskej autobusovej dopravy a vedie ich evidenciu,
 2. vedie evidenciu prevádzkovaných liniek na osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu okrem osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy vykonávanej výlučne v územnom obvode obce,
 3. schvaľuje cestovné poriadky pravidelnej vnútroštátnej autobusovej dopravy okrem mestskej autobusovej dopravy,
 4. vyjadruje sa k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej železničnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti vyššieho územného celku, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií,
 5. je regulačným orgánom podľa § 15 v rozsahu, v ktorom je objednávateľom, a kontroluje dodržiavanie regulácie cestovného a ukladá opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,
 6. je objednávateľom podľa § 21 ods. 4, zostavuje plán dopravnej obslužnosti vyššieho územného celku podľa § 23, uzatvára s dopravcami zmluvy o dopravných službách podľa § 28 a poskytuje úhradu a príspevok podľa § 30,
 7. vedie evidenciu prevádzkových údajov o dopravných službách vo verejnom záujme a poskytuje ich Národnej dopravnej autorite a príslušnému organizátorovi,
 8. určuje prepravný poriadok pre pravidelnú dopravu, ktorej je objednávateľom,
 9. vydáva rozhodnutie podľa § 29 ods. 1 písm. b),
 10. vykonáva odborný dozor,
 11. ukladá pokuty podľa § 40 a 41, ak ide o porušenie povinností v pravidelnej autobusovej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem mestskej autobusovej dopravy a ukladá pokuty podľa § 41 v rozsahu, v ktorom je objednávateľom.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Miroslav Koňa
Vytvorené: 15.11.2012 14:57
Upravené: 08.01.2024 09:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001