Činnosti KSK v oblasti pozemných komunikácií

Činnosti vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky od 01.01.2004.

 1. poskytuje informácie a podklady o plánovaní, príprave a výstavbe ciest vo vlastníctve KSK na účely spracovania štátnej koncepcie diaľnic a ciest bezplatne ministerstvu,
 2. pripravuje podklady na schválenie štruktúry výdavkov na rozpočtový rok, súvisiaci so správou, údržbou, opravami, rekonštrukciou, modernizáciou ciest,
 3. pripravuje podklady pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ pre odvetvie dopravy,
 4. vykonáva sčítanie cestnej dopravy na cestách vo vlastníctve KSK v čase celoštátneho sčítania vo svojom mene a na vlastné náklady. Výsledky tohto sčítania poskytuje bezplatne ministerstvu v určenom čase,
 5. kontroluje efektívne vynakladanie finančných prostriedkov zo strany Správy ciest KSK a kvalitu prác zo strany vnútorných organizačných jednotiek a ďalších dodávateľov prác,
 6. zúčastňuje sa správnych konaní a vydáva stanoviská za KSK ako vlastníka ciest II. a III. triedy,
 7. posudzuje zámery iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti vo vlastníctve KSK a navrhuje usporiadanie cestnej siete a ďalšie činnosti súvisiace s cestnou sieťou,
 8. poskytuje údaje o zjazdnosti ciest v jeho vlastníctve ministerstvu bezplatne,
 9. schvaľuje po kladnom prerokovaní s ministerstvom operačné plány zimnej údržby ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja,
 10. zabezpečuje pre pozemné komunikácie vo vlastníctve KSK informačný systém ako súčasť jednotného informačného systému o diaľniciach a cestách a stave ich zjazdnosti,
 11. zabezpečuje pre pozemné komunikácie vo vlastníctve KSK technickú evidenciu ciest v súlade s ústrednou technickou evidenciou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií,
 12. zabezpečuje pre pozemné komunikácie vo vlastníctve KSK regionálnu banku dát v súlade s centrálnou bankou dát diaľnic a ciest,
 13. poskytuje údaje z technickej evidencie ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve KSK bezplatne ministerstvu,
 14. zabezpečuje stavebno - technické vybavenie ciest vo vlastníctve KSK podľa potrieb cestnej dopravy a obrany štátu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 14.11.2012 15:27
Upravené: 20.03.2015 08:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001