Činnosti KSK v oblasti dráh

Činnosti preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých predpisov

Vyšší územný celok ako prenesený výkon štátnej správy

 1. plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu a regulačného orgánu voči prevádzkovateľom mestských dráh,
 2. plní úlohy vyplývajúce z postavenia vyšetrovacieho orgánu pre nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na mestských dráhach,
 3. vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby mestských dráh a pre stavby v ich ochrannom pásme, ktoré slúžia prevádzke dráhy alebo doprave na nej,
 4. zisťuje zdroje ohrozovania mestských dráh a nariaďuje ich odstránenie,
 5. vykonáva štátny odborný dozor na mestských dráhach,
 6. vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie mestských dráh,
 7. vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh,
 8. vydáva a odníma preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy,
 9. rozhoduje o zrušení mestskej dráhy,
 10. prejednáva priestupky podľa stavebných predpisov vo veciach stavby mestských dráh,
 11. ukladá pokuty za priestupky podľa § 108 a za iné správne delikty, ku ktorým došlo v mestských dráhach podľa § 109 a podľa stavebných predpisov.

Miestne príslušným správnym orgánom je vyšší územný celok, v ktorého územnom obvode je mestská dráha.

Vyššie územné celky sa vyjadrujú k návrhu cestovného poriadku siete z hľadiska potrieb základnej dopravnej obslužnosti regiónu.

Činnosti podľa zákona č. 514/2009 Z. z. o dráhach

 1. vyšší územný celok sa na základe § 38 písm. b) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií,
 2. vykonáva pôsobnosť licenčného orgánu a bezpečnostného orgánu pre mestskú dopravu,
 3. vykonáva štátny odborný dozor v mestskej doprave na dráhach,
 4. ukladá pokuty podľa § 42 a 43 za porušenie povinností v mestskej doprave na dráhach.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Miroslav Fazekaš, PhD.
Vytvorené: 14.11.2012 16:08
Upravené: 20.03.2015 08:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine