2017

Subjekty v Košickom kraji môžu cez program Terra Incognita žiadať o dotácie na rozvoj cestovného ruchu. Košický samosprávny kraj vyhlásil dve nové výzvy na rok 2017.

Cez výzvu na TOP lokality (celková alokácia 30.000 eur) môžu žiadatelia získať prostriedky na zveľadenie územia v okruhu 15 kilometrov od niektorej z pamiatok zapísaných na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Rozvoj troch tematických ciest – Gotickej, Vínnej a Železnej – môže napredovať s pomocou druhej výzvy, na TOP výlety (celková alokácia 40.000 eur).

Žiadosti je potrebné odoslať do 13. februára 2017, financované projekty musia byť ukončené do 31.10.2017.

TOP LOKALITY

Program Terra Incognita podporí zaujímavé lokality pri pamiatkach UNESCO. Pamiatky zapísané na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO majú z hľadiska cestovného ruchu celosvetovo vyšší návštevnícky potenciál. Krajská organizácia Košice Región Turizmus preto cez program Terra Incognita ponúkne finančnú podporu na projekty, ktoré by mohli jednotlivé lokality zveľadiť, zatraktívniť, zviditeľniť, zlepšiť ich dostupnosť – skrátka – priniesť do nich nový vietor.

TOP lokalita je územie v okruhu do 15 kilometrov od kultúrnej alebo prírodnej pamiatky nachádzajúcej sa na Zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v Košickom kraji. Lokalita by tiež mala vykazovať prvky originality, jedinečnosti, a mala by mať potenciál ďalšieho rozvoja územia z pohľadu cestovného ruchu. Celková finančná alokácia na projekty TOP lokalít v roku 2017 je 30.000 eur, pričom podporené budú maximálne 4 TOP lokality. Výška jednotlivej finančnej podpory bude závisieť od charakteru a náročnosti predloženého projektového zámeru.

O podporu môžu žiadať subjekty so sídlom v Košickom kraji, samosprávy či organizácie založené alebo zriadené Košickým samosprávnym krajom. Jeden žiadateľ môže vo výbere TOP lokalít programu Terra Incognita predložiť len jeden projektový zámer. Oprávnené výdavky zahŕňajú: nákup spotrebného materiálu / nákup hnuteľných vecí / investičné výdavky / služby súvisiace s odbornými prácami. Žiadateľ má vo formulári okrem charakteristiky územia popísať aj krátkodobý a dlhodobý rozvojový zámer, infraštruktúrnu dostupnosť a kapacitu.

Podporené projekty musia byť dokončené do 31. októbra 2017, žiadosť o finančný príspevok je potrebné zaslať do 13. februára 2017 na adresu: lokality@terraincognita.sk
alebo poštou na adresu:
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
Hlavná 48
040 01 Košice

Tu nájdete podrobné informácie a dokumenty k výzve TOP lokality:
Výzva TOP lokality
Formulár výberu TOP lokality
Rozpočet TOP lokality

TOP VÝLETY

Rozvoj doposiaľ nepoznaných, zaujímavých miest, na Gotickej, Vínnej či Železnej ceste, ale aj väčšia atraktivita, kvalita služieb, vyššia návštevnosť a s nimi spojené súvislosti - takéto ciele si kladie nová dotačná výzva programu Terra Incognita. Všetci aktéri cestovného ruchu, ponúkajúci služby a produkty na trase jednotlivých výletov, môžu vďaka podpore zlepšiť a obohatiť služby, ale i prostredie a budovy, kde ich poskytujú.

Žiadatelia môžu žiadať o podporu minimálne 5.000 a maximálne 10.000 eur, pričom celková alokácia na tieto projekty je 40.000 eur. Oprávnenými projektmi budú produkty alebo služby cestovného ruchu len na vytýčených trasách jednotlivých výletov, ktoré priamo kvalitatívne a obsahovo prispievajú k zlepšeniu zážitku návštevníka absolvujúceho výlet. Finančná podpora môže byť využitá na materiál, hnuteľné veci, investície, služby, prenájom či prepravné.

O podporu môžu žiadať podnikateľské subjekty so sídlom na území Košického samosprávneho kraja (dotácia bude predstavovať 90% z celkových oprávnených výdavkov schváleného rozpočtu projektu), resp. organizácie, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je KSK, ak nezabezpečujú implementáciu programu Terra Incognita a nezúčastňujú sa na hodnotení a rozhodovaní o poskytnutí dotácie (dotácia bude predstavovať 100% schváleného rozpočtu projektu).

Projekty musia byť ukončené do 31. októbra 2017, žiadosť o dotáciu je potrebné odoslať do 13. februára 2017 na adresu:
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj
Hlavná 48
040 01 Košice

Tu nájdete podrobné informácie a dokumenty k výzve TOP výlety:
Výzva TOP výlety
Príručka pre žiadateľa TOP výlety
Žiadosť o dotáciu TOP výlety
Žiadosť o poskytnutie účelových finančných prostriedkov TOP výlety
Rozpočet TOP výlety
Prehlásenie o spolufinancovaní
Prehlásenie o partnerstve
Priebežné finančné hodnotenie
Finančné vyhodnotenie 
Čestné vyhlásenie žiadateľa
Čestné vyhlásenie o nefinancovaní z iných dotácií
Súhlas s realizáciou projektu
Vecné vyhodnotenie projektu

Baníctvo v okolí Košíc
Sakrálna gotika na Gemeri
Za gotikou na Spiš
Spišsko-gemerská banícka cesta
Tokajská vínna cesta
Vihorlat, Sobranecko a Medzibodrožie

V prípade, že potrebujete ďalšie informácie, hľadajte ich na stránke programu Terra incognita, alebo na stránke Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj.

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 14.12.2016 15:18
Upravené: 16.01.2017 12:55

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001