Aj zvyšné operačné programy sú už na ceste do Bruselu

Vláda už schválila všetky hlavné operačné programy. Z celkovej predpokladanej sumy okolo 14 miliárd eur, ktorá k nám pritečie z eurofondov, by malo byť na šesť hlavných operačných programov vyčlenených viac než 12 miliárd eur.

14.5.2014 vláda schválila návrhy ďalších štyroch prioritných operačných programov pre čerpanie eurofondov v období 2014 - 2020. Ide o programy Výskum a inovácie (OP VaI); Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia (OP ĽZ); Efektívna verejná správa (OP EVS) a Integrovaný Regionálny operačný program (IROP).

Vláda tak pokračuje v schvaľovaní všetkých potrebných dokumentov, na základe ktorých Európska komisia uvoľní prostriedky na čerpanie v novom programovacom období. Do Bruselu sme už poslali Partnerskú dohodu (február), operačné programy Integrovaná infraštruktúra Kvalita životného prostredia (oba apríl) a najnovšie štvoricu vyššie spomínaných operačných programov. Teraz budeme čakať na pripomienkovanie Bruselu, po ktorom predložíme definitívnu podobu Partnerskej dohody spolu s operačnými programami.

OP VaI

Predstavuje spoločný programový dokument rezortov školstva a hospodárstva pre poskytnutie podpory inovácii z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).

Zameriava sa na podporu v rámci dvojice tematických cieľov, menovite Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP.

Finančná podpora v rámci OP VaI bude poskytovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej výške 2 226 776 537,00 eur.

Schválený materiál predložený na rokovanie vlády nájdete tu.

OP ĽZ

Realizáciu programu bude zabezpečovať a koordinovať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Globálnym cieľom tohto OP je „podporiť rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich sociálnej situácie.“

Finančná podpora v rámci OP ĽZ sa bude poskytovať zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške 1 770 047 165 eur a zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej výške 243 662 462 eur, čo predstavuje celkovú sumu z EŠIF takmer 2,014 miliardy eur.

Schválený materiál predložený na rokovanie vlády nájdete tu.

OP EVS

Realizáciu OP EVS bude z pozície budúceho riadiaceho orgánu pre tento OP zabezpečovať a koordinovať Ministerstvo vnútra SR.

Cieľom programu je vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom v každej fáze života resp. podnikania ich prijímateľov.

Celková alokácia predstavuje 278 449 284 eur. V rámci uplatnenia 3 %-nej flexibility bola pre Bratislavský kraj ako viac rozvinutý región, vyčlenená alokácia vo výške 9 463 693 eur.

Schválený materiál predložený na rokovanie vlády nájdete tu.

IROP

Integrovaný Regionálny operačný program bude mať na starosti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Hlavným cieľom IROP je zlepšenie kvality života a podpora udržateľného poskytovania verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Celková výška príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 1 814 490 415 eur.

Schválený materiál predložený na rokovanie vlády nájdete tu.

Autor/zdroj: Euractiv.sk
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.05.2014 06:00
Upravené: 17.06.2014 13:47

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001