Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi – rekonštrukcia a modernizácia

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu kultúrnych služieb a vytvoriť atraktívne kultúrne centrum pre komplexné využitie. Rekonštrukciou historického objektu, vytvorením nových expozícií, debarierizáciou a modernizáciou vybavenia získať polyfunkčný, revitalizovaný múzejný objekt. Schválený nenávratný finančný príspevok (NFP): 2 363 692,59 eur.

Národná kultúrna pamiatka Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi je jedinečná historická budova v kontexte dejín Spiša a Európy, dnes sídlo Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi. Budova v 15. storočí slúžila ako radnica. Dnešnú podobu dostala po prestavbe v roku 1765. Najcennejšou časťou budovy je fasáda, zdobená rokokovou štukovou výzdobou. V roku 1777 budovu kúpila od mesta Provincia XVI. spišských miest a využívala ju pre svoje účely do roku 1876. Odtiaľ názov „Provinčný dom“. Po zániku provincie bola budova daná do prenájmu, až ju napokon od Spišskej župy v roku 1894 odkúpila Sporiteľňa XVI. spišských miest. Od roku 1954 sídli v budove múzeum (dnes Múzeum Spiša).

Objekt Provinčného domu je dvojpodlažný s mohutným priestorom strechy. Dve krátke krídla objektu sú v dvorovej časti prepojené pavlačou. Objekt je podpivničený. Múzeum Spiša v súčasnosti využíva budovu na expozičné, výstavné, depozitárne, kancelárske, skladovacie a prevádzkové účely. V havarijnom stave sú najmä elektrické zariadenia a bleskozvody. Medzi ďalšie vážne technické problémy patrí vlhkosť objektu, stav fasády z Levočskej ulice, stav kanalizácie, kúrenia a okenných výplní.

Provinčný dom

Vďaka projektu vznikne polyfunkčný múzejný objekt, ktorý poskytne služby s vysokou kvalitou, bude plnohodnotne využitý v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu, s napojením na Gotickú a Železnú cestu sa aktívne zapojí do kultúrneho a spoločenského života regiónu. Expozičné a kultúrno-vzdelávacie využitie sa rozšíri na úkor depozitov a skladov, aj s využitím doteraz nevyužitých priestorov.

Nové expozície: História Spiša – jedinečnosť Provinčného domu v politickom a spoločenskom vývoji Spiša. Nová expozícia historického nábytku a vzácneho obrazového fondu múzea - hodnostárov provincie v autentických priestoroch. Jedinečnosť prezentácie regionálnych dejín i pre zahraničných návštevníkov. Archeológia regiónu sprístupní originálne nálezy odkryté pri výskumoch 2010, 2011. Expozícia osloví návštevníkov rôznych vekových kategórií a vyplní chýbajúce miesto na trase Gotickej cesty. Príroda Spiša – historický prírodovedný kabinet kuriozít z 18.stor. a jedinečná paleo-geo a biodiverzita Spiša, prezentovaná veľkorozmernými dioramami, variabilnými tematickými vitrínami s interaktívnymi prvkami na báze IKT. Súčasťou budú aj samostatné celky Bádateľňa, Ako funguje príroda, Ochrana prírody.

Rekonštrukcia Provinčného domu zahrnie obnovu predného traktu vo všetkých podlažiach, vrátane vstavby podkrovia a výmeny strešného plášťa celého objektu. Ďalej obnovu dvorového krídla orientovaného do Levočskej ulice, spojenú s prezentáciou archeologických nálezov (stará kanalizácia a obnažené murivá), obnovu priestorov medzi dvomi prejazdmi do Levočskej ulice, obnovu severného dvorového krídla. Počíta sa s výmenou okien a rekonštrukciou vykurovania v celom objekte, vytvorením konferenčných priestorov a miestnosti pre prednáškové a interaktívne aktivity, vytvorením študovne, klubovne, čitárne s prepojením na prezentačné aktivity v priestore dvora (premietanie). Pribudne zázemie pre 14 pracovníkov v podkroví - kancelárie, archív, dokumentácia, technické zázemie.

Vďaka projektu sa zachráni vzácna pamiatka v nepriaznivom technickom stave. Infraštruktúra bude slúžiť na rozšírenie ponuky v regióne, ako aj pre cestovný ruch. Pri návrhu bolo nutné zohľadniť stanoviská pamiatkarov. Projekt nadväzuje a je v súlade s ďalšími investičnými a neinvestičnými aktivitami múzea. Pokračovať bude aj druhou etapou, v ktorej sa komplexná rekonštrukcia dokončí.

Košický samosprávny kraj získal prostriedky z Regionálneho operačného programu (ROP) na päť investičných projektov v kultúrnych zariadeniach na území kraja. Z prioritnej osi 3, ktorá je zacielená na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, získa kraj nenávratný finančný príspevok vyše 8,6 milióna eur na opravy v Baníckom múzeu v Rožňave, Andrášiovskom kaštieli v Trebišove, Provinčnom dome v Spišskej Novej Vsi, michalovskej Hvezdárni a v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

Realizácia projektov musí byť ukončená do konca roku 2015. S prácami sa začne hneď, ako budú úspešne ukončené verejné súťaže na dodávku prác. Vo všetkých piatich prípadoch ide o pamiatkovo chránené historické objekty.

Cieľom opatrenia ROP je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrnom a poznávacom cestovnom ruchu.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.10.2014 08:30
Upravené: 12.03.2017 19:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine