ELISE - (European LIfe Science Ecosystems

Košický samosprávny kraj sa od janurára 2017 zapojil do európskeho nadnárodného projektu ELISE(PGI02179 - ELISE - (European LIfe Science Ecosystems). Projekt so silnou podporou partnerov z regiónov Nemecka, Francúzska, Talianska, Poľska a Litvy pre oblasť inovácii výskumu a vývoja sa venuje segmentu podpory zdravia ale i bio ekonomiky.

Má pomôcť nášmu kraju a národným autoritám v SR pri smerovaní ich rozvoja a zapojenia do deľby práce v rámci európskych medzinárodných projektov v tejto strategickej oblasti.

       Project is Co-Funded by
               European Union.

Európa a tiež aj Slovensko, čoraz viac čelí dvom veľkým výzvam, s ktorými sa bude musieť vysporiadať. Je to silný nastupujúci trend starnutia obyvateľstva a s ňou spojené udržanie kvality života. Druhou spoločnou témou je inteligentné využívanie miestnych prírodných zdrojov pri výrobe nových inovatívnych potravinárskych, medicínskych produktov a služieb. Obe témy sú spojené systematickým investovaním a vedením koordinovanejšej a intenzívnejšej spolupráce na domácej pôde medzi firmami a výskumnými pracoviskami a verejnou správou. Takáto stratégia umožní v jednej dekáde vzniku stovkám nových dobre platených pracovných miest a nových inovatívnych produktov.

Projekt ELISE  vychádza z predpokladu, že podpora pre inovatívne, malé a stredné podniky v rámci Life Sciences je v regiónoch nedostatočne rozvinutá a zostáva za ich potenciálom.  Jednou z ciest ako zvrátiť tento trend je  posilniť transfer a zdieľanie know-how medzi regionálnymi samosprávami štátov EU a organizáciami a firmami, ktoré pôsobia v doméne Life science.  Niektoré EU krajiny (napr. regióny v  Škandinávii) využívajú svoj inovačný potenciál, kde inovátori majú širokú podporu či už legislatívnu, organizačnú ale aj technickú. Tento biznis model sa dá úspešne preniesť aj na iné stredoeurópske regióny a tým zvýšiť ich inovačnú a ekonomickú výkonnosť.

Úloha KSK v projekte

Aktívne sa zúčastňovať na stretnutiach s partnermi  s cieľom výmeny know-how najlepších praktík  v oblasti podpory start-up a malých a stredných  podnikov,  tvorby akčného plánu pre vylepšenie inovačného ekosystému v regióne. KSK s podporou CLS  univerzitných parkov Medipark a Technicom bude neskôr implementovať tieto poznatky do reálneho prostredia, či už formou nariadení alebo tvorbou nových inštitúcií (prípadne vylepšenie starých), podpory rozvoja podnikania v rámci Life Sciences podľa praktik zaužívaných v krajinách západnej Európy. Organizácia workshopov (v spolupráci s CLS) a stretnutí s lokálnymi stakeholdermi pre ich aktívnu participáciu v tvorbe biznis plánov firiem v úzkej spolupráci s vedecko-výskumnou základňou. Ich internacionalizácia a zapojenie sa do globálnych výskumných sietí a výrobných reťazcov. Ich zapojenie do plnenie regionálnej inovačnej stratégie KSK RIS 2016+  v oblasti domény Life Sciences.

Rozpočet projetku : 73 000 EUR (15% spolufinancovanie). Projekt sa bude realizovať 5 rokov.

Partneri projektu: Kaunas University of Technology, ASTER Joint Stock Consortium, Cassovia Life Science, Lubelskie Voivodeship, Centre-Val de Loire Regional Council, BioCon Valley Mecklenburg-Vorpommetn e.V., Life Science Nord.

Akčný plán projektu ELISE

Viac informácií o projekte a programe nájdete na stránkach: www.interregeurope.eu/elise , www.interregeurope.eu

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.01.2017 06:00
Upravené: 25.03.2021 13:20

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról