Projekt KlimaPark Kysak

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie audio vizuálneho envirocentra zameraného na informovanie a osvetu v témach zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako aj o možnostiach proaktívnej adaptácie.

Logá partnerov projektu

Kód projektu: 310021BGF1

Miesto realizácie projektu: Obec Kysak

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Názov fondu: Kohézny fond

Prioritná os: 2.Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Poskytovateľ:

  • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – riadiaci orgán
  • Slovenská agentúra životného prostredia – sprostredkovateľský orgán

Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie audio vizuálneho envirocentra zameraného na informovanie a osvetu v témach zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako aj o  možnostiach proaktívnej adaptácie.

Hlavné aktivity projektu: Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie

Podporné aktivity projektu: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Trvanie projektu: 11/2021 – 10/2023

Celkový oprávnené výdavky: 1 998 422,52 €

Výška nenávratného finančného príspevku:  1 898 501,39 €

Rozpočet KSK: 99 921,13 €

Spolufinancovanie KSK: 5%

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.02.2023 15:08
Upravené: 01.02.2023 15:23

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001