Ochrana a obnova biodiverzity v lesných ekosystémoch Košického kraja - projekt č. 2

Projekt zahŕňa realizáciu opatrení zameraných na zlepšenie stavu biotopov a ich druhov, obnovu poškodených ekosystémov a služieb s cieľom dosiahnuť obnovu a zachovanie biodiverzity a posilnenie ekosystémových služieb.

Logá partnerov projektu

Kód projektu: 310010BBZ7

Miesto realizácie projektu: Gelnica, Dobšiná

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Názov fondu: Kohézny fond

Prioritná os: 1.Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

 Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Poskytovateľ:

  • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky – riadiaci orgán
  • Slovenská agentúra životného prostredia – sprostredkovateľský orgán

Prijímateľ: Košický samosprávny kraj

Hlavný cieľ projektu:

Projekt zahŕňa realizáciu opatrení zameraných na zlepšenie stavu biotopov a ich druhov, obnovu poškodených ekosystémov a služieb s cieľom dosiahnuť obnovu a zachovanie biodiverzity a posilnenie ekosystémových služieb. Aktivity projektu budú zamerané na realizáciou prírode blízkych opatrení, ktorými sa zvýšia retenčné schopnosti ekosystémov, posilnia sa ich biologické i chemické procesy a podporí rôznorodosť fauny a flóry. 

Hlavné aktivity projektu: Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území

Podporné aktivity projektu: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

Trvanie projektu: 10/2022 – 9/2023

Celkový oprávnené výdavky: 4 524 173,70 €

Výška nenávratného finančného príspevku:  4 297 965,01 €

Rozpočet KSK: 226 208,69 €

Spolufinancovanie KSK: 5%

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 01.02.2023 15:33
Upravené: 01.02.2023 15:39

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine