CLIMADAM

Názov projektu: Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukajinský prihraničný región (CLIMADAM)

Logo Iceland Liechtenstein Norway grantsKód projektu: GGC01008

Miesto realizácie projektu: Slovensko, Ukrajina

Kód výzvy: GGC01

Program: Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť / Cezhraničná spolupráca

Financovanie: Finančný mechanizmus EHP a štátny rozpočet Slovenskej republiky

Správca programu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Prijímateľ: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Partneri:

  • Partner 1: Oddelenie mestského rozvoja a architektúry (UA)
  • Partner 2: Košický samosprávny kraj (SK)
  • Partner 3: Zakarpatská regionálna štátna správa (UA)
  • Partner 4: Inštitút rozvoja karpatského regiónu (UA)

Hlavný cieľ projektu:

  • lepšie pripraviť prihraničné regióny Ukrajiny a Slovenska na očakávané zmeny klímy vypracovaním adaptačnej stratégie na zmenu klímy pre Zakarpatskú oblasť Ukrajiny a aplikovať ju (adaptačná stratégia pre KSK bola vytvorená) v rámci pilotných aktivít.
  • zvýšiť pripravenosť na zavádzanie účinných opatrení do verejnej dopravy pre mesto Užhorod vypracovaním modelu udržateľnej dopravy, s využitím skúseností z Košického a Prešovského kraja
  • zvýšiť dostupnosť informácií o zmene klímy, o potrebe opatrení, ktoré zmiernia negatívny dopad zmeny klímy a opatreniach na adaptáciu na očakávané zmeny klímy.

Hlavné aktivity projektu:

  • Adaptačná stratégia a jej uplatnenie na miestnej úrovni (AS pre Zakarpatský región a Miestna stratégia pre povodie Roňavy)
  • Model udržateľnej dopravy pre Užhorod s využitím skúseností Košického kraja
  • Šírenie informácií týkajúcich sa rôznych aspektov adaptácie na klimatickú zmenu a mitigácie

Trvanie projektu: 9/2020 – 4/2024

Celkové oprávnené výdavky: 432 069 €

Celkové oprávnené výdavky Partner 2: Košický samosprávny kraj: 76 484 €

Spolufinancovanie KSK: 0%

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.02.2023 09:03
Upravené: 03.02.2023 08:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine