Násilie na ženách

Násilie páchané na ženách je závažným celosvetovým problémom, ktorý denne zasahuje životy tisícok žien a aj ich detí. Mnohé medzinárodné organizácie a orgány ako OSN, Európsky parlament, Rada Európy vo svojich dokumentoch, ktoré sa týkajú tejto problematiky zdôrazňujú skutočnosť, že násilie páchané na ženách je predovšetkým vážnym porušovaním základných práv žien, ktoré ma na ich životy a zdravie dlhodobé a ďalekosiahle dôsledky. Slovenská republika, ako zmluvný štát týchto dokumentov, tiež uznáva závažnosť takéhoto porušovania práv a vo svojich dokumentoch potvrdzuje ľudsko –právne východiská medzinárodných orgánov, ako aj odporúčané kroky smerujúce k prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
0800 212 212

Úlohou odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja je koordinovanie a poskytovanie sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Jednou z týchto služieb je aj poskytovanie sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, osamelej tehotnej žene a rodičovi, alebo rodičom s deťmi, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie. Od roku 2007 OSVaZ je členom pracovnej skupiny, ktorá spolupracuje pri prevencii a eliminácií násilia páchaného na ženách v meste Košice, ktorú vedie OZ Fenestra.

V rámci KSK sa problematikou násilia na ženách zaoberá predovšetkým odbor sociálnych vecí a zdravotníctva a agendou je poverená jedna zamestnankyňa, ktorá zároveň koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť subjektov poskytujúcich sociálne služby v tejto oblasti.

Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva v roku 2012 zorganizoval 5 pracovných stretnutí, ktoré viedla Mgr.Karlovská –vedúca organizácie Fenestra. Cieľom stretnutí bolo zhodnotiť aktuálnu situáciu poskytovania pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch a ich deťom v Košickom samosprávnom kraji, navrhnúť riešenia v danej oblasti a postupnosť krokov a riešenie individuálnych prípadových štúdii.

- OZ Fenestre bol poskytnutý finančný príspevok na 1 špecializovaného poradcu vo výške 9 186€.

- OZ Pomoc rodine Michalovce na 2 špecializovaných poradcov vo výške 19 958€.

V roku 2012 KSK podporil aj Kampaň 16 dní aktivizmu. Táto kampaň je využívaná ako stratégia spájania sa jednotlivcov a skupín na celom svete v boji proti násiliu páchanému na ženách tým, že:

  • zvyšujú povedomie o rodovo podmienenom násilí ako ľudsko-právneho problému na lokálnej, národnej a medzinárodnej úrovni
  • posilňujú miestne aktivity v oblasti boja proti násiliu páchanému na ženách
  • poukazujú na jasné prepojenie lokálnych a medzinárodných snáh zastaviť násilie páchané na ženách
  • organizujú fóra, na ktorých spoločne vytvárajú nové efektívne stratégie v boji proti násiliu páchanému na ženách
  • vytvárajú nástroje pre vytváranie tlaku na vlády, aby realizovali sľuby a záväzky, ktoré smerom k eliminácii násilia páchaného na ženách urobili

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 02.08.2013 09:39
Upravené: 29.04.2015 09:38

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001