Projekty z oblasti prevencie kriminality môžu získať dotáciu z Ministerstva vnútra

Účelom výzvy je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, so zameraním na znižovanie miery a závažnosti kriminality, zvyšovanie bezpečnosti v mestách a obciach a elimináciu sociálnopatologických javov v rizikových skupinách či propagácie kriminality v médiách.

Predkladané projekty majú cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické osoby a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom. Termín uzávierky je do 45 dní od vyhlásenia výzvy.

Ministerstvo vnútra má na tento rok pre oblasť prevencie kriminality k dispozícii 500-tisíc €. Plné znenie výzvy, vzor žiadosti o poskytnutie dotácie a ďalšie prílohy nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Kontaktná osoba pre Košický kraj:

Okresný úrad Košice
PhDr. Martina Pastorová (krajský koordinátor pre prevenciu kriminality)
tel: 055/600 12 85
e-mail: martina.pastorova@minv.sk

 

 

Autor/zdroj: MV SR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.07.2015 06:00
Upravené: 23.03.2017 08:05

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001