Košický kraj na Open Days v Bruseli

Open Days je názov tradičného podujatia zameraného na kohéznu politiku, ktoré sa konalo 7. - 11. októbra 2013 v Bruseli. Zúčastnilo sa ho vyše 5000 registrovaných návštevníkov, ktorí si mohli vybrať z viac ako 100 rôznych workshopov a podujatí. Košický samosprávny kraj bol prezentovaný ako miesto sociálnych inovácií vedúcim kancelárie KSK v Bruseli Martinom Mojžišom ako miesto sociálnych inovácií prezentoval vedúci kancelárie KSK v Bruseli Martin Mojžiš.

 

Podujatie bolo tematicky zamerané najmä na pripravované programovacie obdobie - program Horizon 2020, integrované teritoriálne investície, opatrenia na boj s klimatickými zmenami, program teritoriálnej spolupráce, sociálne inovácie a pod. Práve sociálnym inováciám sa venoval seminár, ktorý spoluorganizovala kancelária KSK v Bruseli spolu s CZELLO (Českou kanceláriou pre vedu a výskum), Bohemia EU Planers a kanceláriou Olomouckého kraja.

Sociálne inovácie by sa dali definovať ako rozvoj a implementácia nových myšlienok (výrobkov, služieb a modelov), ktorých účelom je uspokojiť sociálne potreby, vytvoriť nové sociálne vzťahy a podporiť spoluprácu. Tento koncept sa začal rozvíjať ako reakcia na viaceré súčasné spoločenské výzvy - nezamestnanosť, globalizáciu, klimatické zmeny. , a bol umožnený vplyvom Umožnil ho rozvoj sociálnych médií a ich vplyv na medziľudskú komunikáciu a vzťah ľudí k spoločnosti. Zastrešuje kreatívne hľadanie a rozpracovávanie riešení pre spomínané výzvy, na ktorých riešení spolupracujú aktéri z viacerých oblastí spoločnosti.

„Košický kraj - miesto pre sociálne inovácie" bol názov prezentácie, s ktorou vystúpil vedúci kancelárie KSK v Bruseli Martin Mojžiš. Účastníkom seminára predstavil vedecko-vyskumné prostredie kraja, ktoré je jedným z hlavných predpokladov pre rozvoj inovácii. Zároveň predstavil projekt Interface 2013, ktorý je podľa jeho slov „jedným z najvýznamnejších príkladov sociálnych inovácií, ktoré sa momentálne v kraji realizujú."

V ďalšej časti semináru vystúpil zástupca Európskej komisie Grzegorz Drozd (Oddelenie B.3 Inovačná politika pre rast), ktorý informoval o iniciatívach komisie v oblasti sociálnych inovácii a sociálneho podnikania. EK vyhlásila Európsku súťaž v sociálnych inováciach (European Social Innovation Competition), v súčasnosti prebieha jej druhý ročník. Cieľom súťaže je šírenie myšlienok o sociálnych inováciách a zviditeľňovanie príkladov dobrej praxe.

Pre ďalšie programovacie obdobie bol schválený nový „Program EU pre zamestnanosť a sociálne inovácie" (EU programme for Employment and Social Innovation - EaSI)) s rozpočtom 815 mil. eur. EaSI bude podporovať členské štáty pri príprave a implementácii reforiem v oblasti zamestnanosti a sociálnych reforiem na európskej, národnej ako aj regionálnej a lokálnej úrovni. Bude slúžiť na koordináciu politík, identifikáciu, analýzu a zdieľanie najlepších skúseností. G. Drozd spomenul aj projekt BENISI (Building a European Network of Incubators for Social Innovation), ktorý je podporený z európskych prostriedkov a jeho cieľom je vytvoriť európsku sieť inkubátorov schopných identifikovať sociálne inovácie s najväčším dosahom, ktoré by predstavovali nové riešenia pre najdôležitejšie sociálne a environmentálne výzvy a mohli byť aplikované na celý kontinent.

Viac informácií na

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.10.2013 06:00
Upravené: 08.03.2017 10:35

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001