V Thálii pribudne technika i divadelné múzeum

Ostrov kultúry, ktorý vznikne ako Otvorená zóna 6 v košickom Divadle Thália Színház, predstavili v utorok 31. júla 2012 vedúca odboru kultúry Jana Kovácsová a autor architektonického návrhu Pavol Berinster.

Thália logoV otvorenej zóne v Divadle Thália vznikne divadelné múzeum a konferenčná miestnosť prístupná pre umelcov i pre verejnosť, nárokujúca si na nové spôsoby umeleckého, odborného a kultúrneho vyžitia sa v netradičnom priestore. Otvorená zóna umožní dokumentovanie histórie košického divadelného života, organizovanie výstav, besied na témy súvisiace s históriou i súčasnosťou divadelného umenia. Kvalitnejšia divadelná technika umožní pripravovať lepšie predstavenia, aj s možnosťou tlmočenia. Dá priestor a podmienky na organizovanie rôznych medzinárodných festivalov, konferencií a sympózií. Rozšíri sa technická a divácka kapacita, čo by malo zvýšiť počet návštevníkov divadla.

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu v rámci prioritnej osi 7.1 – EHMK Košice 2013 je 415 340 eur. Autorom projektu je Ing. Pavol Berinster, IDS Košice a zhotoviteľom diela PKB Invest, a.s., Jilemnického 4, Prešov.

Budova Divadla Thália Színház je situovaná na rohu ulíc Grešákova, Mojmírova a Murgašova v mestskej pamiatkovej rezervácií v Košiciach. Dom na Grešákovej č. 1 je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Budova bola postavená v roku 1933 podľa projektu architekta Eduarda Žáčka z Brna, ako budova odborných živnostenských škôl. K pôvodnému komplexu bola neskôr do dvora pristavaná telocvičňa a od roku 1969 polyfunkčnú sálu využíva maďarské národnostné Divadlo Thália Színház. Budova je jednou z najvýznamnejších objektov medzivojnovej moderny v Košiciach.

Napriek rôznym úpravám a prestavbám sa polyfunkčná sála nestala kultúrnym stánkom, ktorý by zodpovedal súčasným potrebám. Priestor pritom takmer nepretržite využíva nielen škola a Divadlo Thália, ale aj iné subjekty. Z tohto dôvodu sa budova divadla v roku 2005 čiastočne modernizovala (autorom projektu bol Ing. arch. Pásztor).

Zámer projektu Ostrova kultúry spočíva v stavebnej obnove a úprave časti suterénnych priestorov a 1. a 2 nadzemného podlažia v časti východného hlavného objektu. Pozostáva z úprav dispozície, vytvorenia technického zázemia, novej úpravy časti hlavnej východnej fasády, výmeny okenných a výkladových výplní, doplnenia a obnovy technických rozvodov.

Pri stavebných prácach sa bude robiť úprava a obnova fasády, výmena okenných a výkladových výplní. Pre imobilných vznikne nájazdová rampa. Prestavbou vstupnej haly vzniknú multifunkčné priestory, úpravou suterénu nová galéria a na prvom nadzemnom podlaží rokovacia miestnosť. V divadle sa bude robiť nová elektroinštalácia a nové osvetlenie divadelnej sály. Pribudne nová vzduchotechnika a klimatizácia divadelnej sály a štruktúrovaná kabeláž. Prestavba umožní prostredníctvom audiovizuálnej a projekčnej techniky a vybudovaním konferenčnej miestnosti s tlmočníckym zariadením simultánny prenos predstavení s dabingom. V suterénnych priestoroch vznikne minimúzeum histórie divadelníctva.

Všetky úpravy vytvoria predpoklady na úspešné organizovanie kultúrno – spoločenských aktivít v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry. Divadlo bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň ponúkne možnosti využitia pre vlastné produkcie: medzinárodný festival, inscenácie s titulkovaním do rôznych cudzích jazykov, konferencie, semináre, workshopy pre deti a mládež, literárne večery, prezentácie mladých autorov zo Slovenska a Maďarska, vystúpenia interpretov menšinových žánrov, filmové večery, klubové podujatia.

Otvorené zóny - Ostrovy kultúry v zariadeniach v pôsobnosti KSK

Sedem investičných projektov odštartoval Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013 pod spoločným názvom Ostrovy kultúry. Na realizáciu získal prostriedky z Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 7.1 – EHMK Košice 2013. Nenávratný finančný príspevok na všetkých sedem projektov je spolu 9 644 531 eur. Spôsob financovania v prípade všetkých projektov z ROP je v štruktúre: 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z vlastných zdrojov prijímateľa.

Sedem investičných projektov vytvorí atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Základnou filozofiou je vytvoriť ostrovy kultúry v šiestich otvorených zónach a v Uličke remesiel a ich prostredníctvom zmeniť prístup k návštevníkom. Prilákať ich, ponúknuť im otvorený priestor, ktorý môžu využiť, aj keď nie sú stálymi návštevníkmi. Ostrovy kultúry vzniknú v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca kde sídli knižnica, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a na Hrnčiarskej ulici, v Uličke remesiel, kde v susedstve Miklušovej väznice pribudne Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel. Hlavným cieľom je zveľadiť kamenné inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť interiérové daností s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.07.2012 18:00
Upravené: 13.06.2021 13:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001