Starú a nevhodnú zeleň na nádvorí bábkového divadla nahradí nová

Rekonštrukcia nádvoria Bábkového divadla v Košiciach je súčasťou investičných projektov Ostrovy kultúry v rámci projektu európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Realizáciou projektu sa zmení poslanie nádvoria – stane sa z neho divadelná scéna, ktorá vyžadujú splnenie technických podmienok. To prinesie aj zmenu zelene a novú parkovú úpravu.

 

Na nádvorí sa vytvorí nové javisko, ktoré bude osvetľované a ozvučované z technickej kabíny, ktorej v doterajšom stave prekážala prerastená zeleň. Ak by sa táto zeleň neodstránila, novovytvorené javisko by bolo nefunkčné a zároveň by nebolo možné vytvoriť bezbariérový vstup rampou pre imobilných do átria divadla. Na rokovaní so zástupcami Krajského pamiatkového úradu Košice bolo konštatované, že prerastená zeleň bola vysadená v minulosti nekoncepčne v blízkosti dvorových fasád, čím ich svojou hmotou môže poškodzovať a bráni pri obnove kultúrnej pamiatky. Súčasná druhová skladba je z historického hľadiska nevhodná. Stromy a kríky budú preto nahradené solitérnymi drevinami a popínavou zeleňou. Na výsadbu sa použijú tradičné pôvodné druhy, ktoré sa používali v historickej zeleni – tis, buxus, brečtan, hrab a iné. Po hlavnej časti stavebných úprav sa bude v novembri tohto roku realizovať výsadba novej zelene. Odborníci odporučili tis stĺpovitý, krušpán vždyzelený, brečtan popínavý, hrab stĺpovitý.

Podstatné v tomto projekte je, že realizáciou Ostrovov kultúry sa zmení poslanie nádvoria – stane sa z neho divadelná scéna, ktorá vyžaduje iné technické podmienky. Také bolo zadanie projektu, a tak bol aj schválený. Cieľom Ostrovov kultúry je zmeniť poslanie vybraných priestorov, čo so sebou prináša aj potrebu istého technického riešenia. Záujmom zriaďovateľa i divadla je, aby sa v centre mesta zachovala aj zeleň, aby atmosféra nádvorí naďalej priťahovala návštevníkov. Na druhej strane však treba hľadať kompromisné riešenie, ktoré umožní uskutočniť aj plány na rozšírenie funkcie bábkového divadla.

Na projekt Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 3 - Bábkové divadlo bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu v rámci prioritnej osi 7.1 – EHMK Košice 2013 v sume 511 940 eur. Autorom projektu je Ing. arch. Ladislav Bobčák, zhotoviteľom diela je APS ALCON a.s., Osloboditeľov 66, Košice. Rekonštrukcia objektu rozšíri chýbajúce funkcie bábkového divadla a vytvorí priestor s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov. Existujúci objekt sa transformuje na otvorenú zónu - moderný multifunkčný kultúrny priestor 21. storočia. Stavebné úpravy zahŕňajú úpravu spevnených a trávnatých plôch átria, opravu pavlače - výmenu dlažby a opravu omietok, rekonštrukciu hľadiska a javiska, opravu fasády, výmenu okenných výplní, rekonštrukciu hygienického zariadenia, výmenu schodísk a kanalizácie na nádvorí. V divadelnej sále Jorik sa bude vymieňať podlaha a opravovať kúrenie, repasovať vchodové dvere z Alžbetinej a Tajovského ulice. Rekonštruovať sa bude aj oceľové premostenie budov, vytvorí sa bezbariérový prístup na nádvorie. V Bábkovom divadle bude vytvorená WIFI zóna a obnovená audiovizuálna technika. Svet detí ozvláštnia na nádvorí divadelné bábky v sklenených vitrínach.

Na sedem investičných projektov získal KSK prostriedky z Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 7.1 – EHMK Košice 2013. Nenávratný finančný príspevok na všetkých sedem projektov je spolu 9 644 531 eur. Základnou filozofiou je vytvoriť ostrovy kultúry v šiestich otvorených zónach a v Uličke remesiel a ich prostredníctvom zmeniť prístup k návštevníkom. Prilákať ich, ponúknuť im otvorený priestor, ktorý môžu využiť, aj keď nie sú stálymi návštevníkmi. Ostrovy kultúry vzniknú v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca kde sídli knižnica, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a na Hrnčiarskej ulici, v Uličke remesiel, kde v susedstve Miklušovej väznice pribudne Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel. Hlavným cieľom je zveľadiť kamenné inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť interiérové daností s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí.

 

 

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.08.2012 00:00
Upravené: 13.06.2021 13:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine