Rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu kultúrnych služieb poskytovaných Zemplínskym múzeom v Michalovciach prostredníctvom rekonštrukcie a rozšírenia ponuky služieb. Z rekonštruovať centrálnu budovu múzea a pravé krídlo a rozšíriť tak celkové výstavné plochy stálych expozícií a poskytovať nové atraktívne služby.Schválený nenávratný finančný príspevok (NFP): 2 106 534,12 eur.

Predmetom projektu je obnova budovy Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ktorou je bývalý barokovo – klasicistický kaštieľ šľachtickej rodiny Sztárayovcov. Objekt múzea je 3-krídlová stavba pozostávajúca z hlavnej budovy, pravého a ľavého krídla. Hlavná budova má 2 nadzemné podlažia, suterén a povalu. Krídla sú jednopodlažné s povalou. Dnešná podoba kaštieľa je výsledkom niekoľkých stavebných etáp, realizovaných od 17. storočia postupným prebudovávaním staršieho stredovekého hradu. Zbernou oblasťou múzea je región dolného Zemplína. Múzeum svoje zbierky vystavuje v piatich expozíciách, v troch budovách. Kaštieľ s komplexom priľahlých budov je národnou kultúrnou pamiatkou. Objekt múzea je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave, hlavne pokiaľ ide o vnútorné rozvody plynu, vykurovanie, prípojku vody a rozvody elektriny (silnoprúd, slaboprúd). Niektoré priestory múzea nie sú využívané vhodným spôsobom.

Po rekonštrukcii sa zlepší technický stav objektu, usporia sa prevádzkové náklady a rozšíria sa možností využitia objektu, čím sa zlepšia podmienky pre zachovanie kultúrneho dedičstva i rozvoj kultúrneho a poznávacieho cestovného ruchu. Okrem v súčasnosti poskytovaných služieb bude po realizácii projektu možné zaviesť aj nové služby a to najmä pre detských návštevníkov. Navrhovaná rekonštrukcia sa týka centrálnej budovy a pravého krídla. V pravom krídle sa plánuje s využitím podkrovia a prestavbou vstupných priestorov, odkiaľ by malo viesť nové schodisko smerom do podkrovia. Novovytvorené priestory v podkroví budú slúžiť najmä pre multifunkčné aktivity detí a mládeže (multimediálna miestnosť, tvorivé dielne, letné školy). Zemplínske múzeum získa priestor na rozšírenie stálych expozícií, pretože časť miestností, ktoré sú v súčasnosti využívané ako kancelárie alebo depozitáre sa zmení na výstavné miestnosti. V suterénnych priestoroch sa rozšíria priestory vinotéky o prezentáciu vín sobraneckej oblasti.

Projekt rekonštrukcie obsahuje búracie práce, výmenu okenných výplní a rámov, repasovanie alebo výmenu dverí, úpravu podláh, rekonštrukciu zdravotechniky - rozvodov vody a kanalizácie a rozvodov plynu a elektriny, rekonštrukciu kúrenia, výmenu mobiliára, zabezpečenie odvlhčenia priestorov, rekonštrukciu podkrovia pravého krídla, prepojenie podkrovia pravého krídla s 1.nadzemným podlažím novým schodišťom. Technické riešenie bolo zvolené tak, aby pri rešpektovaní účelu stavby prispelo k vyššiemu komfortu návštevníkov pri prehliadkach jednotlivých expozícií ako aj vyššej ochrane vystavených zbierkových predmetov.

Rekonštrukcia pozostáva z 5 stavebných objektov: Rekonštrukcia hlavného kaštieľa a jeho pravého krídla, Prípojka plynu, Areálová a dažďová kanalizácie a vsakovanie dažďových vôd,Oplotenie, chodníky pre peších, označenie múzea a rekonštrukcia objektu pri vstupe,Rekonštrukcia prípojky vody.

Keďže Zemplínske múzeum v Michalovciach je národnou kultúrnou pamiatkou (zapísanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 60/1) a jej stavebno-technický stav je nevyhovujúci, je ochrana tejto pamiatky odôvodnená a nevyhnutná. Realizáciou projektu sa odstránia nedostatky, ktoré predstavujú bariéru pri zvyšovaní kvality poskytovaných služieb, prispeje sa k zlepšeniu podmienok pre zachovanie kultúrneho dedičstva a efektívnejšiemu využiť existujúcich priestorov.

Košický samosprávny kraj získal prostriedky z Regionálneho operačného programu (ROP) na päť investičných projektov v kultúrnych zariadeniach na území kraja. Z prioritnej osi 3, ktorá je zacielená na posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, získa kraj nenávratný finančný príspevok vyše 8,6 milióna eur na opravy v Baníckom múzeu v Rožňave, Andrášiovskom kaštieli v Trebišove, Provinčnom dome v Spišskej Novej Vsi, michalovskej Hvezdárni a v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

Realizácia projektov musí byť ukončená do konca roku 2015. S prácami sa začne hneď, ako budú úspešne ukončené verejné súťaže na dodávku prác. Vo všetkých piatich prípadoch ide o pamiatkovo chránené historické objekty.

Cieľom opatrenia ROP je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrnom a poznávacom cestovnom ruchu.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 03.10.2014 07:30
Upravené: 14.06.2021 10:33

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról