Prvý Ostrov kultúry v Divadle Thália začína plniť svoju funkciu

Výsledok investičného projektu Ostrov kultúry - Otvorená zóna 6 - Divadlo Thália vo štvrtok 14. marca 2013 slávnostne odovzdali do používania. Projekt bol implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu.

Na Ostrov kultúry v Divadle Thália bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok 415 340 eur. Spolufinancovanie Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) je vo výške 85 %, ďalších 10 % tvorí príspevok zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Autorom projektu bol Pavol Berinster, IDS Košice, spolupodieľal sa na ňom projektant Ján Piliarkin. Zhotoviteľom diela bola akciová spoločnosť PKB Invest Prešov. Na stavbu už príslušný stavebný úrad vydal kolaudačné rozhodnutie.

Zľava riaditeľ divadla József Czajlík, predseda KSK Zdenko Trebuľa a námestník primátora Košíc Ján JakubovV Divadle Thália sa vďaka projektu výrazne zlepšia podmienky na divadelnú produkciu, Kvalitnejšia technika umožní pripravovať lepšie predstavenia, aj s možnosťou tlmočenia. Rozšíri sa technická a divácka kapacita, čo by malo zvýšiť počet návštevníkov divadla. Vznikne malé divadelné múzeum a konferenčná miestnosť prístupná pre umelcov i pre verejnosť, ktoré umožnia nové spôsoby umeleckého, odborného a kultúrneho vyžitia v netradičnom priestore. Otvorená zóna umožní dokumentovanie histórie košického divadelného života, organizovanie výstav, besied na témy súvisiace s históriou i súčasnosťou divadelného umenia. Dá priestor a podmienky na organizovanie rôznych medzinárodných festivalov, konferencií a sympózií i na vystúpenia hosťujúcich umelcov.

Budova Divadla Thália Színház je situovaná na rohu ulíc Grešákova, Mojmírova a Murgašova v mestskej pamiatkovej rezervácií v Košiciach. Dom na Grešákovej č. 1 je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Budova bola postavená v roku 1933 podľa projektu architekta Eduarda Žáčka z Brna, ako budova odborných živnostenských škôl. K pôvodnému komplexu bola neskôr do dvora pristavaná telocvičňa. Od roku 1969 polyfunkčnú sálu využíva maďarské národnostné Divadlo Thália Színház. Budova je jedným z najvýznamnejších objektov medzivojnovej moderny v Košiciach. Napriek rôznym úpravám a prestavbám polyfunkčná sála doteraz nezodpovedala potrebám súčasnej umeleckej produkcie. V roku 2005 bola čiastočne modernizovaná, no až súčasná rekonštrukcia dodala divadlu technické vymoženosti zodpovedajúce úrovni 21. storočia.

Zámer projektu Ostrova kultúry spočíval v stavebnej obnove a úprave časti suterénnych priestorov a 1. a 2 nadzemného podlažia v časti východného hlavného objektu. Pozostával z úprav dispozície, vytvorenia technického zázemia, novej úpravy časti hlavnej východnej fasády, výmeny okenných a výkladových výplní, doplnenia a obnovy technických rozvodov. Pri stavebných prácach sa robila úprava a obnova fasády, vymenila sa časť okenných a výkladových výplní. Pre imobilných vznikla nájazdová rampa. Prestavbou vstupnej haly vznikol multifunkčný priestor, úpravou suterénu nová galéria a na prvom nadzemnom podlaží konferenčná miestnosť. V divadle sa robila nová elektroinštalácia a osvetlenie divadelnej sály. Pribudla nová vzduchotechnika a klimatizácia divadelnej sály a štruktúrovaná kabeláž. Prestavba umožní prostredníctvom audiovizuálnej a projekčnej techniky a vybudovaním konferenčnej miestnosti s tlmočníckym zariadením simultánny prenos predstavení s dabingom. V suterénnych priestoroch vznikne minimúzeum histórie divadelníctva v Košiciach.

Úpravy vytvárajú predpoklady na úspešné organizovanie kultúrno – spoločenských aktivít. Divadlo bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň ponúkne možnosti využitia pre medzinárodný festival, inscenácie s titulkovaním do cudzích jazykov, konferencie, semináre, workshopy pre deti a mládež, literárne večery, prezentácie mladých autorov, vystúpenia interpretov menšinových žánrov, filmové večery, klubové podujatia.

Otvorené zóny - Ostrovy kultúry v zariadeniach v pôsobnosti KSK

PríhovorSedem investičných projektov realizuje Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013. Projekt Ostrovov kultúry Otvorených zón je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „EHMK - Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Nenávratný finančný príspevok na všetkých sedem projektov je spolu 9 644 531 eur.

Práce na piatich ostrovoch kultúry boli ukončené, prebieha kolaudačné konanie. Záujmom zriaďovateľa KSK i jednotlivých kultúrnych inštitúcií je, aby sa po získaní kolaudačného rozhodnutia čo najskôr začali využívať na plánovaný účel. V dvoch projektoch KSK požiadal Riadiaci orgán o posunutie termínu ukončenia. V historickej účelovej budove Východoslovenského múzea je termín ukončenia 31. máj, vo Východoslovenskej galérii 30. apríl. V obidvoch prípadoch boli dôvodom rozsiahle archeologické a pamiatkové nálezy a použitie časovo náročných technologických postupov, ktoré si historicky cenné budovy vyžiadali. Práce na obidvoch stavbách pokračujú podľa harmonogramov.

Investičné projekty vytvoria atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v Košiciach. Základnou filozofiou je vytvoriť ostrovy kultúry a ich prostredníctvom zmeniť prístup k návštevníkom. Prilákať ich, ponúknuť im otvorený priestor, ktorý môžu využiť, aj keď nie sú stálymi hosťami. Ostrovy kultúry vznikajú v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca na Hlavnej ulici, kde sídli knižnica Verejná knižnica Jána Bocatia a v jej pracovisku na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a na Hrnčiarskej ulici v Uličke remesiel, kde v susedstve Miklušovej väznice pribudne Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel. Hlavným cieľom je zveľadiť kamenné inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť interiérové daností s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.03.2013 15:00
Upravené: 13.06.2021 13:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001