Hlavný kaštieľ Zemplínskeho múzea dostane novú tvár

Od dnes sa začína rekonštrukcia budovy hlavného kaštieľa Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Ide o tretí projekt z piatich investičných projektov v kultúrnych zariadeniach na území kraja, na ktoré Košický samosprávny kraj získal dotáciu z Regionálneho operačného programu. Budovu hlavného kaštieľa prevzal dnes zhotoviteľ spoločnosť EURO - BUILDING, a.s.

Cieľom obnovy je zvýšiť kvalitu kultúrnych služieb poskytovaných Zemplínskym múzeom v Michalovciach prostredníctvom rekonštrukcie centrálnej budovy múzea a pravého krídla a rozšíriť tak celkové výstavné plochy stálych expozícií a poskytovať nové atraktívne služby. Na túto obnovu je schválený nenávratný finančný príspevok 2 106 534,12 €

Obnova sa týka budovy Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ktorou je bývalý barokovo – klasicistický kaštieľ šľachtickej rodiny Sztárayovcov. Objekt múzea je 3-krídlová stavba pozostávajúca z hlavnej budovy, pravého a ľavého krídla. Hlavná budova má 2 nadzemné podlažia, suterén a povalu. Krídla sú jednopodlažné s povalou. Dnešná podoba kaštieľa je výsledkom niekoľkých stavebných etáp, realizovaných od 17. storočia postupným prebudovávaním staršieho stredovekého hradu. Zbernou oblasťou múzea je región dolného Zemplína. Múzeum svoje zbierky vystavuje v piatich expozíciách, v troch budovách. Kaštieľ s komplexom priľahlých budov je národnou kultúrnou pamiatkou. Objekt múzea je v súčasnosti v nevyhovujúcom technickom stave, hlavne pokiaľ ide o vnútorné rozvody plynu, vykurovanie, prípojku vody a rozvody elektriny (silnoprúd, slaboprúd). Niektoré priestory múzea nie sú využívané vhodným spôsobom.

Po rekonštrukcii sa zlepší technický stav objektu, usporia sa prevádzkové náklady a rozšíria sa možností využitia objektu, čím sa zlepšia podmienky pre zachovanie kultúrneho dedičstva i rozvoj kultúrneho a poznávacieho cestovného ruchu. Okrem v súčasnosti poskytovaných služieb bude po realizácii projektu možné zaviesť aj nové služby, a to najmä pre detských návštevníkov.
Navrhovaná rekonštrukcia sa týka centrálnej budovy a pravého krídla. V pravom krídle sa plánuje s využitím podkrovia a prestavbou vstupných priestorov, odkiaľ by malo viesť nové schodisko smerom do podkrovia. Novovytvorené priestory v podkroví budú slúžiť najmä pre multifunkčné aktivity detí a mládeže (multimediálna miestnosť, tvorivé dielne, letné školy). Zemplínske múzeum získa priestor na rozšírenie stálych expozícií, pretože časť miestností, ktoré sú v súčasnosti využívané ako kancelárie alebo depozitáre sa zmení na výstavné miestnosti. V suterénnych priestoroch sa rozšíria priestory vinotéky o prezentáciu vín sobraneckej oblasti.

Projekt rekonštrukcie obsahuje búracie práce, výmenu okenných výplní a rámov, repasovanie alebo výmenu dverí, úpravu podláh, rekonštrukciu zdravotechniky - rozvodov vody a kanalizácie a rozvodov plynu a elektriny, rekonštrukciu kúrenia, výmenu mobiliára, zabezpečenie odvlhčenia priestorov, rekonštrukciu podkrovia pravého krídla, prepojenie podkrovia pravého krídla s 1.nadzemným podlažím novým schodišťom.
Technické riešenie bolo zvolené tak, aby pri rešpektovaní účelu stavby prispelo k vyššiemu komfortu návštevníkov pri prehliadkach jednotlivých expozícií ako aj vyššej ochrane
vystavených zbierkových predmetov.
Rekonštrukcia pozostáva z 5 stavebných objektov:
SO 01-Rekonštrukcia hlavného kaštieľa a jeho pravého krídla
SO 02-Prípojka plynu
SO 03-Areálová a dažďová kanalizácie a vsakovanie dažďových vôd
SO 04-Oplotenie, chodníky pre peších, označenie múzea a rekonštrukcia objektu pri vstupe
SO 05-Rekonštrukcia prípojky vody.

Keďže Zemplínske múzeum v Michalovciach je národnou kultúrnou pamiatkou (zapísanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 60/1) a jej stavebno - technický stav je nevyhovujúci, je ochrana tejto pamiatky odôvodnená a nevyhnutná. Realizáciou projektu sa odstránia nedostatky, ktoré predstavujú bariéru pri zvyšovaní kvality poskytovaných služieb, prispeje sa k zlepšeniu podmienok pre zachovanie kultúrneho dedičstva a efektívnejšiemu využitiu existujúcich priestorov.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 21.07.2015 13:00
Upravené: 17.06.2021 13:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine