Bábkové divadlo sa stane ostrovom kultúry pre deti i dospelých

Ostrov kultúry, ktorý vznikne ako Otvorená zóna 3 v košickom Bábkovom divadle, predstavili v utorok 31. júla 2012 vedúca odboru kultúry Jana Kovácsová, riaditeľ Bábkového divadla Pavol Hrehorčák a autor architektonického návrhu Ladislav Bobčák.

Ostrov kultúry v Bábkovom divadle Košice vzniká pre potreby detí, rodičov, umelcov a aktérov kultúrneho života. Priestor takéhoto typu v Košiciach chýba. Upravené átrium divadla ponúkne priestor pre kultúrne podujatia v letných mesiacoch, keď je väčšina divadiel zatvorená. Zariadenie bude v roku 2013  prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň ponúka možnosti využitia pre  vlastné produkcie obohacujúce bábkové inscenácie o novú, zatiaľ nevyužitú dimenziu prezentácie. Vznikne možnosť pre vlastnú produkciu Bábkového divadla, možnosť využitia pre hosťujúce európske bábkové divadlá, na workshopy pre deti, literárne večery, prezentácie mladých autorov, vystúpenia interpretov menšinových žánrov a pre filmové večery pod holým nebom s možnosťou prezentácie mladých a začínajúcich tvorcov.

Poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu v  rámci prioritnej osi 7.1 – EHMK Košice 2013 je 511 940 eur. Autorom projektu je Ing. arch. Ladislav Bobčák, zhotoviteľom diela je APS ALCON a.s., Osloboditeľov 66, Košice, ktorý už stavenisko prevzal a začal s prácami. 

Hlavné časti realizácie projektu:
a) nádvorie - rekonštrukcia spevnených a zatrávnených plôch, hľadiska, javísk, vonkajšieho osvetlenia, prekrytie hlavného javiska, umiestnenie oceľovej rampy pre  imobilných, inštalovanie výkladových vitrín pre veľkorozmerné bábky.
b) objekty - obnova fasád a výmena okenných výplní, výmena schodísk na nádvorí a oceľového premostenia na 2. nadzemnom podlaží medzi oboma objektmi, obnova pavlače
c) technika - zabezpečenie scénického osvetlenia, audiovizuálnej a projekčnej techniky;  vytvorenie WIFI zóny.

Rekonštrukcia objektu rozšíri chýbajúce funkcie bábkového divadla a vytvorí priestor s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov. Existujúci objekt sa transformuje na otvorenú zónu - moderný multifunkčný kultúrny priestor 21.  storočia. Stavebné úpravy zahŕňajú úpravu spevnených a trávnatých  plôch átria, opravu pavlače - výmenu dlažby a opravu omietok, rekonštrukciu hľadiska a  javiska, opravu fasády, výmenu okenných výplní, rekonštrukciu hygienického zariadenia, výmenu schodísk a kanalizácie na nádvorí. V divadelnej sále Jorik sa bude vymieňať podlaha a opravovať kúrenie, repasovať vchodové dvere z Alžbetinej a Tajovského ulice. Rekonštruovať sa bude aj oceľové premostenie budov, vytvorí sa bezbariérový prístup na nádvorie. V Bábkovom divadle bude vytvorená WIFI zóna a obnovená audiovizuálna technika. Svet detí ozvláštnia na nádvorí divadelné bábky v sklenených vitrínach. 

Bábkové divadlo v Košiciach pozostáva z dvoch objektov a nádvoria:
Prvý objekt sa nachádza na Tajovského ulici č. 4, je to jednokrídlový dvojpodlažný objekt s polozapusteným suterénom a schodiskovým rizalitom, ktorý bol postavený v roku 1914 pre účely slobodomurárskej lóže. Má dve odlišné fasády, jednoduchú dvorovú a bohato zdobenú uličnú, poňatú romantizujúco, s trojdielnym reliéfom s alegorickými postavami na 2. nadzemnom podlaží. V roku 1941 bola fasáda na objekte prerobená, reliéf bol odstránený a  na jeho mieste bolo vytvorených päť okien. Bola odstránená aj pôvodná kupola a  atika zmenená do tvaru ozubeného cimburia. V tomto objekte sa nachádza na 2.  nadzemnom podlaží Divadlo Jorik a na 1. nadzemnom podlaží vedenie Bábkového divadla.
Druhý objekt sa nachádza na rohu Alžbetinej ulice č. 38 a  Vrátnej ulice, je to kultúrna pamiatka. Jednopodlažný objekt s  polozapusteným suterénom má sedlovú strechu. V tomto objekte sa nachádza na 1.  nadzemnom podlaží divadelná sála, v podkroví je zázemie pre hercov s dielňami a  v polosuteréne kaviareň, s možnosťou posedenia na nádvorí. Bábkové divadlo sa do  týchto objektov presťahovalo po stavebných úpravách koncom 90-tych rokov.
Nádvorie tvorí priestor medzi spomínanými objektmi. Je na dvoch úrovniach, pričom vyššia úroveň je z Tajovského ulice. Tieto dve rozdielne úrovne sú využité na tri stupne hľadiska, pričom javisko tvorí betónová elipsa pri kaviarni. Javisko v letných mesiacoch tvorí tiež terasu pre  kaviareň. Neobvyklé prostredie a zaujímavú atmosféru zdôraznia na nádvorí divadelné bábky, ktoré budú umiestnené vo vitrínach. Vo večerných hodinách budú podsvietené. Vitríny bude tvoriť nerezový skelet obalený bezpečnostným sklom. Bezbariérový prístup do objektov a na nádvorie bude vyriešený technickým zariadením tzv. schodolezom z Tajovského ulice. 

Vnútroblokový priestor bol pôvodne upravený na open-air produkcie, v  súčasnosti sa kvôli zlému technickému stavu nevyužíva, je uzatvorený a nevhodný na akékoľvek umelecké produkcie. Átrium chátra, chýba mu technická vybavenosť a  univerzálnosť. Priestor Jorika je podobne v zlom technickom stave, nie je vhodný na uvádzanie divadelných predstavení.  

Projekt otvorenej zóny a EHMK
 
Projekt otvorenej zóny je v súlade s projektom INTERFACE. Vzniká pre potreby detí, rodičov, umelcov a  aktérov kultúrneho života. Upravené átrium zaplní medzeru podujatí v lete, keď je väčšina divadiel nečinná. Využívať by sa malo od apríla do septembra. Priestor v roku 2013 ponúkne možnosť prioritného využitia pre projekty EHMK (Use the City, Jazz for sale, Višegrádske dni a pod.) a program Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.. Vlastné projekty sú predovšetkým Dni bábkového divadla a hier pre rodiny VIRVAR a dve premiéry bábkových hier vytvorených pre nový priestor. Otvorená zóna bude prístupná pre umelcov i pre  verejnosť s nárokmi na umelecké a kultúrne vyžitie v netradičnom priestore. Ponúkne voľnosť umeleckej tvorivosti pedagógom, umelcom, rodičom a ich deťom.  Možnosti pre vlastnú prezentáciu už existujúcich inscenácií bude mať Bábkové divadlo, ale aj hosťujúce európske bábkové divadlá. Vznikne priestor pre  realizáciu workshopov pre deti (minipódium), pre literárne večery (Mesiac autorského čítania), prezentácie mladých autorov, vystúpenia interpretov menšinových žánrov (jazz, folk,  country, ethno...) a pre filmové večery pod holým nebom s možnosťou prezentácie mladých a začínajúcich tvorcov.

Priestor bude využitý aj po roku 2013 a to v pravidelnom organizovaní umeleckých a mimoumeleckých podujatí (Cassovia Folk Fest, Višegrádske dni, Festival divadiel strednej Európy, VIRVAR). Budúce generácie umelcov sa budú prezentovať nielen pred obyvateľmi hlavného mesta kultúry v roku 2013. Výsledkom bude pozitívna zmena kultúrneho správania sa obyvateľov a návštevníkov, ich vyšší podiel na kultúrnych podujatiach v modernizovanom a atraktívnom prostredí, čím dôjde k zvýšeniu príjmov zariadenia. Výmenou okien na objekte sa zníži energetická náročnosť, čo sa prejaví na úsporách prevádzkových nákladov. Vzniknú nové disponibilné zdroje, čo umožní zvyšovať kvalitu poskytovaných kultúrno-spoločenských služieb, finančnú udržateľnosť, existenciu a ďalší rozvoj tohto zariadenia.

Otvorené zóny - Ostrovy kultúry v zariadeniach v pôsobnosti KSK

Sedem investičných projektov odštartoval Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013 pod spoločným názvom Ostrovy kultúry. Na realizáciu získal prostriedky z Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 7.1 – EHMK Košice 2013. Nenávratný finančný príspevok na všetkých sedem projektov je spolu 9 644 531 eur. Spôsob financovania v prípade všetkých projektov z ROP je v  štruktúre: 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z vlastných zdrojov prijímateľa. 

Sedem investičných projektov vytvorí atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Základnou filozofiou je vytvoriť ostrovy kultúry v šiestich otvorených zónach a v Uličke remesiel a ich prostredníctvom zmeniť prístup k návštevníkom. Prilákať ich, ponúknuť im otvorený priestor, ktorý môžu využiť, aj keď nie sú stálymi návštevníkmi. Ostrovy kultúry vzniknú v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na  nádvorí Barkóczyho paláca kde sídli knižnica, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a na Hrnčiarskej ulici, v Uličke remesiel, kde v susedstve Miklušovej väznice pribudne Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel. Hlavným cieľom je zveľadiť kamenné inštitúcie v  zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť interiérové daností s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na  kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí.

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.07.2012 08:00
Upravené: 13.06.2021 13:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine