Aký bude rok 2014 v kultúre na Zemplíne

Po roku, ktorý bol preplnený kultúrou, prichádza rok obyčajný, ale nie menej náročný. Pre kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja bude znamenať podobnú prácu, ako doteraz. S neveľkým balíkom peňazí chcú ponúknuť stálym, ale aj novým návštevníkom zaujímavé podujatia. Ich pracovníci sú zvyknutí na skromné podmienky, napriek tomu robia maximum pre ľudí v regióne. Snažia sa vymýšľať, improvizovať, niekedy doslova čarovať. Majú svoju prácu radi a vedia, že pre mnohých obyvateľov sú jediným zdrojom kvalitnej kultúry. Košický samosprávny kraj je zriaďovateľom 24 kultúrnych zariadení. Ich riaditeľov sme oslovili s otázkou: Čím bude pre vás a vašu kultúrnu inštitúciu zaujímavý rok 2014?

Gabriela Kramáreková, riaditeľka Hvezdárne v Michalovciach:

Koncom roka 2013 sa vo Hvezdárni v Michalovciach začala z podnetu pracovníkov hvezdárne stmeľovať skupina nadšencov tzv. astronómov - amatérov z radov dospelých, ktorí majú v pláne rozvíjať svoju činnosť na pôde hvezdárne so zámerom využívať jej optické zariadenie. Odborní pracovníci radi týmto nadšencom poskytnú svoje rady a budú spolupracovať na ich programoch. Dúfame, že toto zoskupenie sa v priebehu roka 2014 ešte rozrastie o nových členov a obohatí činnosť samotnej hvezdárne a prinesie podnety na nové formy ako prezentovať a popularizovať túto krásnu vedu. Pracovníci hvezdárne sa v roku 2014 chcú zamerať na verejné pozorovania oblohy. Plánujú ich vylepšiť premietaním obrázkov astronomických objektov z vesmírnych sond pre porovnanie s tým, čo návštevníci práve vidia vlastnými očami cez ďalekohľad, a spríjemniť atmosféru pozorovania vhodnou hudbou a dekoráciami. Tiež by sme chceli chodiť viac s prenosnými ďalekohľadmi medzi ľudí, čo znamená, že musíme nadviazať spoluprácu so starostami obcí a ďalšími organizáciami.
http://www.hvezdaren-mi.sk/

Maroš Demko, riaditeľ Zemplínskeho múzea v Michalovciach:

Pre nás sa tento rok bude niesť v znamení niekoľkých výročí. Celý svet si pripomenie 100. rokov od začatia 1. svetovej vojny a my sa budeme snažiť priblížiť túto udalosť na tradičnom Medzinárodnom dni múzeí/Noci múzeí a galérií. Podľa možností rozpočtu plánujeme aj ukážku dobových zbraní (delostrelci z Poľska), či poľnej kuchyne, zachovaných folklórnych tradícií (regrúti), výstavu, prednášky a ďalší atraktívny program. Keďže mesto Michalovce bude oslavovať 770. výročie prvej písomnej zmienky, 70. výročie štatútu mesta a 70. výročie oslobodenia (okrem toho aj 700 rokov od prvej písomnej zmienky rím.-kat. kostola), veľa akcií venujeme aj prezentovaniu lokálnej histórie. V spolupráci s mestom Michalovce začíname už 7. februára vztýčením historickej vlajky pred budovou Mestského úradu a odhalením pamätnej tabule rytierovi Albertovi Užskému u nás v kaštieli. V mestskej televízii máme pripravený seriál diskusií s odborníkmi o histórii mesta (február – jún), plánujeme aj prednáškové popoludnie pre verejnosť (apríl). Zabezpečujeme Deň na poctu mesta (jún), organizujeme vedecký seminár „Michalovce pred I. písomnou zmienkou“ (september), vydáme v spolupráci s mestom Michalovce knihu o rode Sztáray (október) a v decembri na Silvestrovskú vernisáž pripravíme výstavu o rode Sztáray a ich príbuzných. Okrem toho pokračujeme v digitalizácii kultúrneho dedičstva a odbornom spracovávaní zbierok. Pri prezentácii sa chceme venovať príprave nových zaujímavých programov pre mládež a verejnosť. Chceli by sme v spolupráci s Knižnicou Gorazda Zvonického prepojiť našu odbornú knižnicu na celoslovenský knižnično-informačný systém Virtua. Ak budeme úspešní v získavaní grantov, tak budeme pokračovať v dobudovávaní centrálneho depozitára, reštaurovaní a konzervovaní zbierkových predmetov a možno aj v ďalších menších reinštaláciách stálych expozícií.
http://www.zemplinskemuzeum.sk/

Alena Vasiľová, riaditeľka Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach:

V máji si pripomenieme sto rokov od narodenia básnika a prekladateľa Pavla Horova (vlastným menom Pavla Horovčáka), ktorý patrí k popredným predstaviteľom modernej slovenskej poézie 20. storočia. Pri tejto príležitosti vydáme je personálnu bibliografiu a zorganizujeme seminár o jeho živote a diele. Rok 2014 je tiež rokom niekoľkých významných historických výročí mesta Michalovce: 770. výročie najstaršej známej písomnej zmienky o Michalovciach (listina z roku 1244 je historikmi uznaná za najstaršiu hodnovernú písomnú správu), 700. výročie prvej písomnej zmienky o rímskokatolíckom farskom kostole Narodenia Panny Márie, 70 rokov od okamihu, keď 26. novembra 1944 mesto oslobodili vojská 4. ukrajinského frontu Červenej armády a 70 rokov od času, keď sa Michalovce mohli opäť pýšiť štatútom mesta. Pri týchto príležitostiach pripravujeme besedy pre žiakov a študentov o knihe „Rod Stáray z Michaloviec“ i výstavu „Staré Michalovce“ spojenú s premietaním filmov o histórii mesta.
http://www.zkgz.sk/

Eva Raffayová, riaditeľka Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach:

Tak ako bol vlaňajší rok neuveriteľne náročný, ale mimoriadne úspešný, želám si, aby rok 2014 bol bohatý na zaujímavé a hodnotné podujatia a aktivity, aby regionálna a miestna kultúra nadobudla dôstojne postavenie a podmienky pre existenciu, prezentáciu, ale aj pokračovanie v načatom smerovaní. Čaká nás zopár zaujímavých - jubilejných podujatí. Bude medzi nimi 60. Hviezdoslavov Kubín a v Michalovciach už 20. ročník krajského kola tejto súťaže pod názvom Metamorfózy slova. V lete bude v centre pozornosti folklór - 55. Zemplínske slávnosti a 42. Podhoroďské folklórne slávnosti – regionálny viacžánrový festival so zameraním na rusínsku kultúru. Čaká nás aj 11. ročník nadregionálnej prehliadky ZUČ zdravotne postihnutých detí a dospelých Srdce ako dar, 11. ročník regionálnej súťažnej prehliadky ZUČ rómskych a nerómskych detí Malé čierne perličky a 10. ročník regionálnej súťaže detí v speve ľudových piesní Ej, zalužicki poľo..
http://www.zosmi.sk/

Beáta Kereštanová, riaditeľka Múzea a kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove:

Verím, že tento rok bude pre nás opäť správne hektický, kreatívny a plný dobrých inšpirácií pre našich návštevníkov. Keďže sme bránou na Tokajskú vínnu cestu, chystáme niekoľko kultúrno-turistických atraktivít a zaujímavostí. V trebišovskom kaštieli sprístupníme v spolupráci so Združením Tokajská vínna cesta Tokajskú informačnú kanceláriu. Návštevníci budú mať možnosť vychutnať si krásu nášho deväť hektárového historického parku z vlečky, ktorú bude ťahať historický traktor spojazdnený práve na tieto účely. Príjemnú poznávaciu jazdu určite radi ukončia posedením vo vinárni s art kaviarňou U Andrássyho v príjemnom prostredí expozície tokajského vinohradníctva a vinárstva, kde môžu prepojiť poznávanie histórie s ochutnávaním najlepšieho vína - tokajského.
http://muzeumtv.sk/

Janka Vargová, riaditeľka Zemplínskej knižnice v Trebišove:

Jedným z cieľov kultúrnej činnosti našej knižnice aj v roku 2014 je propagácia knižnice, jej služieb a informačných zdrojov. Ako verejná inštitúcia naďalej budeme pomáhať občanom regiónu a budeme miestom stretávania sa rôznych komunít. Svoje aktivity máme rozdelené aj v tomto roku medzi besedy so spisovateľmi, s cestovateľmi, vzdelávacie a výukové programy pre deti a dospelých, informačné výchovy, motivačné, zážitkové a scénické čítania, literárno-tvorivé dielne, publikačnú činnosť. Aktivity venujeme aj Európskemu roku zosúladenia pracovného a rodinného života. Medzi TOP aktivity určite bude patriť Týždeň slovenských knižníc v marci, 8. ročník Noci s Andersenom v apríli, májová Noc literatúry, júnový 6. ročník Minifestivalu detskej knihy a podujatie Čítajme si 2014. Mnohé ďalšie atraktívne aktivity zrealizujeme v závislosti od toho, ako sa nám podarí získať dotácie z projektov MK SR a ÚV SR.
http://www.kniznicatv.sk/

Gabriela Zvolenská, riaditeľka Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia v Kráľovskom Chlmci:

Našim hlavným cieľom je bádanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva Medzibodrožia a Použia s dôrazom na rozvoj kultúrneho dialógu v cípe Zemplína, ktorý obývajú národnostné menšiny. V Muzeálnej expozícii J. Mailátha nás čaká implementácia cezhraničného projektu „Dialóg múzeí“, v rámci ktorého obnovíme eklektickú budovu múzea. V spolupráci s Matyó Múzeum v Mezőkövesde a múzeom Ota Hermana v Miškovci sme otvorili putovnú výstavu „Ľudového umenia Matyó“. Noc múzeí a galérií kvôli rekonštrukčným prácam u nás usporiadame v kaštieli rodu Vécsey v Strede nad Bodrogom. Na úseku regionálnej knižnice dokončíme jej transformáciu na modernú regionálnu knižnicu vytvorením útulného spoločenského prostredia. Chystáme v nej niekoľko projektových aktivít. V oblasti osvety, rozvoja kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu obyvateľstva, na nás čaká usporiadanie troch významných kultúrnych festivalov - Tokajského festivalu v Borši, Husacích hodov s jarmokom domácich výrobkov vo Veľkých Trakanoch a budujúc na báze pestovateľskej tradície korenín v našom regióne, usporiadanie inovatívneho festivalu korenín, korenistých jedál a sily s názvom Koroschenko Fest v obci Bieľ.
http://www.kcmap.sk

Autor/zdroj: Zuzana Bobriková
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.01.2014 16:22
Upravené: 14.06.2021 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine