Oznamovanie dočasnej neprítomnosti poskytovateľom

  1. Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti majú podľa ust. § 79 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z.z. stanovenú povinnosť zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju.
  2. Oznámenie o dočasnej neprítomnosti na ambulancii je potrebné elektronicky oznámiť 3 rôznymi spôsobmi: prostredníctvom aplikácie www.ambulancia.e-vuc.sk (ak už máte pridelené prihlasovacie údaje), prostredníctvom formulára eVÚC (v prípade, ak nemáte prihlasovacie údaje do aplikácie) alebo prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu: nepritomnost@vucke.sk.
  3. V nevyhnutnom prípade je možné oznámiť dočasnú neprítomnosť aj písomne prostredníctvom pošty na adresu KSK.
  4. Oznámenie je potrebné riadne vyplniť a odoslať na KSK podľa možnosti čo najskôr pred začiatkom dočasnej neprítomnosti, najneskôr však 2 dni pred začiatkom dočasnej neprítomnosti!
  5. V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti môže KSK, ako orgán príslušný na vydanie povolenia, uložiť poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zmysle ust. § 82 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z.z. pokutu až do výšky 3 319 eur.
     

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.01.2016 09:06
Upravené: 23.05.2022 09:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001