Urbanisticko-krajinárska štúdia Vinohradníckej oblasti Tokaj

Košický samosprávny kraj obstaral spracovanie Urbanisticko-krajinárskej štúdie Tokajskej vinohradníckej oblasti v súlade s Memorandom o spolupráci pri rozvoji Tokajskej vinohradníckej oblasti medzi Košickým samosprávnym krajom a piatimi združeniami pôsobiacimi v oblasti, ktoré bolo podpísané dňa 11.02.2010.

Riešené územie zahŕňa 10 obcí: Bara, Čerhov, Černochov, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Veľká Tŕňa, Viničky a Borša, Ladmovce, Zemplín.
Cieľom štúdie je návrh revitalizácie krajiny so zameraním na ochranu výnimočných prírodných a kultúrno-historických hodnôt krajiny a rozvoj jej potenciálu, prioritne v oblasti cestovného ruchu.

Obsahom urbanisticko-krajinárskej štúdie je:

 • - urbanisticko-krajinárska analýza súčasného stavu,
 • - urbanisticko-krajinársky návrh revitalizácie riešeného územia,
 • - návrh regulatívov, zabezpečujúcich ochranu špecifík územia a jeho optimálny rozvoj.

V štúdii sú implementované závery Európskeho dohovoru o krajine, zdokumentované chránené územia a prvky územného systému ekologickej stability, tokajské vinohradnícke hony, navrhnuté revitalizačné opatrenia v krajine. V rámci ochrany kultúrno-historických hodnôt územia sú vyznačené kultúrne pamiatky a pamätihodnosti; v rámci rozvoja cestovného ruchu – existujúce a navrhované atraktivity, sieť turistických trás, cyklotrás a vodná cesta. Zároveň je graficky znázornený vzťah riešeného územia k Tokajskej oblasti v Maďarsku.

Urbanisticko-krajinárska štúdia Vinohradníckej oblasti Tokaj bude podkladom pre aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie a projekty pozemkových úprav.

Textová časť:

Grafická časť:

 1. Širšie vzťahy
 2. Urbanisticko-krajinárska analýza
 3. Urbanisticko-krajinársky návrh revitalizácie
 4. Návrh revitalizačných opatrení v obci
  4.01 Slovenské Nové Mesto
  4.02 Čerhov
  4.03 Veľká Tŕňa
  4.04 Malá Tŕňa
  4.05 Bara
  4.06 Černochov
  4.07 Viničky
  4.08 Borša
  4.09 Ladmovce
  4.10 Zemplín
 5. Návrh turistických chodníkov a atraktivít

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 24.12.2012 13:56
Upravené: 12.09.2013 12:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001