Oznámenie o schválení a uložení Zmien a doplnkov 2014 Územného plánu veľkého územného celku Košického kraja

Košický samosprávny kraj ako orgán územného plánovania schválil Územný plán veľkého územného celku, dokumentácia bola uložená na Odbore územného plánovania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava spolu s registračným listom.

Košický samosprávny kraj ako orgán územného plánovania, v súlade s § 27 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, schválil Územný plán veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Košický kraj - Zmeny a doplnky 2014 uznesením č. 92/2014, zo dňa 30. júna 2014 a jeho záväznú časť vyhlásil Všeobecne záväzným nariadením KSK č. 6/2014, zo dňa 30. júna 2014.

Následne v zmysle § 28 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov, bola dokumentácia uložená na Odbore územného plánovania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava spolu s registračným listom.

VZN č.6/2014 nadobudlo účinnosť dňa 15. augusta 2014.

Schválená dokumentácia bola uložená aj na Okresnom úrade v Košiciach, Košickom samosprávnom kraji a zverejnená na www.vucke.sk.

Prílohy:

Registračný list

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.08.2014 06:00
Upravené: 12.02.2016 10:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001